Najważniejsze akty prawne regulujące działalność krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

data aktualizacji 08 listopada 2018

1.    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.),
2.    Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.  U. 2018 r. poz. 473 ze zm.),
3.    Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.)
4.    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1252),
5.    Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
6.    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r., poz. 646 ze zm.),
7.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
8.    Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.),
9.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2018  r. poz. 1025 ze zm.),
10.  Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044pr ze zm.),
11.  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2291 ze. zm.),
12.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 562),
13.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1772),
14.  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE. L. z 2015 r. nr 12 poz. 1 ze zm.),
15.  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Dz. U. UE. L z 2015 r. nr 12 poz. 1),
16.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009  r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE. L z dnia 17 grudnia 2009 r.).

Pozostałe akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego znajdują się na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_prawne_rynku_ubezpieczen