Najważniejsze akty prawne regulujące działalność krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego 
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
 10. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
 11. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie 
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub o zamiarze stania się jednostką dominującą takiego zakładu 
 14. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
 15. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/467 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do kilku kategorii aktywów posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
 16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)