Małe Instytucje Płatnicze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na małych instytucjach płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 czerwca danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku małej instytucji płatniczej, jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 78 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: