Małe Instytucje Płatnicze

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na małych instytucjach płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 czerwca danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny (system eDeklaracje) udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku małej instytucji płatniczej, jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.

Dnia 06 listopada 2019 r. został wydany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2019 oraz kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi do pokrycia w roku 2019.

Należną wpłatę za rok 2019 mała instytucja płatnicza uiszcza do dnia 30 listopada 2019 r.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.
W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi  (Dz.U. 2019 poz. 2073).
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).