Postępowanie w sprawie zezwolenia na utworzenie banku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z Art. 33. Ust. 1. ustawy Prawo bankowe Komisja Nadzoru Finansowego:
1) wzywa założycieli do uzupełnienia wniosku, jeżeli nie odpowiada on wymaganiom określonym w art. 31, oraz może zażądać uzupełniających danych lub dokumentów dotyczących w szczególności założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym informacji o ich sytuacji majątkowej i rodzinnej, jeżeli informacje te są niezbędne do podjęcia decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku;
2) w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia - wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku.
2. Komisja Nadzoru Finansowego w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć do 6 miesięcy termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informując o tym założycieli przed upływem terminu 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia.

Ocena dawania rękojmi przez założycieli dokonywana jest w szczególności w kontekście zgodności działalności z przepisami prawa, reputacji oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej i możliwości inwestycyjnych w kontekście podjęcia i prowadzenia bezpiecznej działalności przez tworzony bank. Zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy Prawo bankowe dokonując w postępowaniu w sprawie zezwolenia na utworzenie banku oceny spełniania przez założycieli omawianego wymogu, Komisja Nadzoru Finansowego w szczególności uwzględnia kryteria określone w art. 25h ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz złożone w związku z postępowaniem zobowiązania założycieli dotyczące tworzonego banku lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.