Akty prawne rynku ubezpieczeń - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Teksty aktów prawnych zamieszczone w serwisie KNF mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne. Jedynym źródłem prawa są akty prawne opublikowane w organach promulgacyjnych.

  1. Prawodawstwo unijne w dziedzinie regulacji działalności ubezpieczeniowej, które jest bezpośrednio stosowane na terytorium państwa członkowskiego siedziby
  2. Teksty przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz ogólnych wytycznych w dziedzinie regulacji działalności ubezpieczeniowej, transponujących prawo Unii lub opartych na prawie Unii, bądź też w inny sposób obowiązujących w państwie członkowskim siedziby
  3. Korzystanie z opcji przewidzianych w dyrektywie 2009/138/WE

1.    Prawodawstwo unijne w dziedzinie regulacji działalności ubezpieczeniowej, które jest bezpośrednio stosowane na terytorium państwa członkowskiego siedziby

Wersje skonsolidowane unijnych aktów prawnych publikowane są na stronie http://eur-lex.europa.eu/ . Aby znaleźć odpowiedni dokument, należy w pasku wyszukiwania w polu „rok” i „numer” wpisać dane odpowiadające danemu dokumentowi, a następnie zainicjować wyszukiwanie. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania należy wybrać łącze „najnowsza wersja skonsolidowana”. 


Poziom 2 unijnych aktów prawnych dot. dyrektywy Wypłacalność II:

Poziom 3 unijnych aktów prawnych dot. dyrektywy Wypłacalność II (uwaga: niektóre rozporządzenia występują w kilku kategoriach):
Wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

Środki własne:

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej:

 

Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności przy zastosowaniu modelu wewnętrznego:

Dostosowywanie wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności:

Wykorzystywanie zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej (dot. systemu zarządzania w przypadku wykorzystywania  zewnętrznych ocen wiarygodności kredytowej przy ustalaniu wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności lub przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności):

Spółki celowe (spółki specjalnego przeznaczenia) (dot. m.in. wydania i cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, sprawozdawczości):

Sprawozdawczość dla organów nadzoru i ujawnienia publiczne:

Współpraca w ramach kolegiów organów nadzoru:

2.    Teksty przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz ogólnych wytycznych w dziedzinie regulacji działalności ubezpieczeniowej, transponujących prawo Unii lub opartych na prawie Unii, bądź też w inny sposób obowiązujących w państwie członkowskim siedziby

Akty prawne

Wytyczne EIOPA dostępne są na stronie eiopa.europa.eu

Wytyczne i rekomendacje KNF 

3. Korzystanie z opcji przewidzianych w dyrektywie 2009/138/WE