IAIS

data aktualizacji 14 czerwca 2017

IAIS - International Association of Insurance Supervisors
Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych
http://www.iaisweb.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorców Ubezpieczeniowych, utworzone w 1994 roku, zrzesza organy nadzorcze i regulacyjne z ponad 200 jurysdykcji oraz organizacje międzynarodowe, w tym Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (EIOPA), jak również Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Działalność IAIS koncentruje się na następujących obszarach:

Ustanawianie standardów

IAIS jako organizacja ustanawiająca standardy opracowuje i publikuje zasady i zalecenia w kluczowych dziedzinach dotyczących nadzoru i regulacji sektora ubezpieczeń. Wypracowane przez IAIS Podstawowe Zasady Ubezpieczeniowe (Insurance Core Principles - ICP) określają podstawowe wymogi dotyczące działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Podstawowe Zasady Ubezpieczeniowe stanowią także podstawę dla oceny ustawodawstwa, systemów i procedur nadzorczych w zakresie ubezpieczeń obowiązujących w poszczególnych krajach.
Poza zasadami, IAIS opracowuje Wspólne Ramy dla nadzoru nad transgranicznymi grupami ubezpieczeniowymi (Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups - ComFrame), stanowiące zbiór zasad skupiający się na efektywnym nadzorze grupowym nad transgranicznymi grupami ubezpieczeniowymi (Internationally Active Insurance Groups - IAIG).

Działania implementacyjne

Mają one na celu wdrażanie do praktyki  nadzorczej ustanawianych zasad i zaleceń. Działania implementacyjne IAIS opierają się m.in. na współpracy z działającymi regionalnie forami i organami nadzoru, a także poprzez wspieranie organizacji seminariów regionalnych, publikację materiałów szkoleniowych i analiz dotyczących nadzoru ubezpieczeniowego. W swych działaniach, wspólnie z A2ii (Access to Insurance Initiative) Stowarzyszenie adresuje także problematykę integracji finansowej (ang. financial inclusion). Głównym elementem działań implementacyjnych są przeprowadzane w ramach IAIS wzajemne samooceny przestrzegania standardów (SAPR – self assessment and peer reviews).

Działania na rzecz stabilności finansowej

Celem tych działań jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego sektora ubezpieczeń IAIS podejmuje inicjatywy wynikające z zaleceń wydawanych przez FSB jak i G-20, przez co jednym z kluczowych kierunków prac jest opracowanie metodyki identyfikacji ważnych systemowo grup ubezpieczeniowych (Global Systemically Important Insurers – G-SII) oraz środków nadzorczych odnośnie do ryzyka systemowego na jakie mogłyby narazić wszystkich uczestników rynku. Ważnym długofalowym projektem z tego obszaru realizowanym przez IAIS jest opracowanie opartego na ryzyku standardu kapitałowego (Insurance Capital Standard - ICS), który w przyszłości miałby zastosowanie zarówno do ważnych systemowo grup ubezpieczeniowych (G-SII), jak i transgranicznych grup ubezpieczeniowych (Internationally Active Insurance Groups - IAIG).

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o system komitetów.
Komitet Wykonawczy, który reprezentuje IAIS na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące zadań zmierzających do realizacji strategii Stowarzyszenia. Realizacja mandatu Komitetu Wykonawczego odbywa się przy udziale następujących Komitetów:

Komitet Implementacyjny, którego głównym zadaniem jest wspieranie rynków rozwijających się w ustanawianiu prawidłowych zasad dotyczących regulacji i nadzoru ubezpieczeń, ponadto opracowuje materiały szkoleniowe.

Komitet Techniczny i Stabilności Finansowej , którego głównym zadaniem jest opracowywanie strategii wspierania stabilności finansowej, rozwijanie zasad i standardów dla skutecznego nadzoru ubezpieczeń oraz koordynacja działań IAIS z Radą Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) i G20.

Komitet ds. Audytu i Ryzyka, którego głównym zadaniem jest monitorowanie realizacji stawianych celów a także zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi procedurami i uchwałami.

Komitet ds. Budżetu, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z finansowaniem IAIS.

Członkowie IAIS podejmują najważniejsze dla Stowarzyszenia decyzje na Walnym Zgromadzeniu. Do zadań  Walnego Zgromadzenia należy decydowanie o kierunkach przyszłych prac Stowarzyszenia, zmianach statutowych, a także wybór członków Komitetu Wykonawczego i przyjmowania standardów, zasad oraz zaleceń.

Ze względu na globalny charakter Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w podziale na 9 regionów. KNF należy do regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Zakaukazia (CEET – Central and Eastern Europe and Transcaucasia).
KNF jest członkiem Komitetu Wykonawczego, Komitetu Technicznego i Stabilności Finansowej, Komitetu ds. Audytu i Ryzyka oraz Komitetu Implementacyjnego, w ramach którego pełni rolę koordynatora regionalnego dla ww. regionu. Do zadań koordynatora należy m.in.: koordynacja działań w regionie, w szczególności w odniesieniu do ustanowienia i realizacji regionalnego planu implementacyjnego, badania potrzeb szkoleniowych, w tym opracowywanie strategii wdrażania celów szkoleniowych w obrębie regionu.