IAIS - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

IAIS - International Association of Insurance Supervisors
Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych
http://www.iaisweb.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych – (ang. International Association of Insurance Supervisors, w skrócie IAIS) – powstało w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów w tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EIOPA oraz szereg podmiotów międzynarodowych (m.in. OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodową Organizację Nadzorów Emerytalnych). Udział w pracach Stowarzyszenia bierze również Komisja Europejska.

IAIS współpracuje ponadto z FSB, wspomagając jego działania w realizacji kierunków wytyczanych przez G-20. 

Swoją politykę implementacyjną Stowarzyszenie realizuje w oparciu o współpracę z A2ii oraz FSI. 

Statut stowarzyszenia wyróżnia następujące organy: 

  • Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia,
  • Komitet Wykonawczy, wraz z podległymi mu komitetami i podkomitetami,
  • Sekretariat.
Polski organ nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego, uczestniczy w pracach Stowarzyszenia od początku jego istnienia.
Działalność IAIS obejmuje przede wszystkim: 
  • ustanawianie standardów i zaleceń w kluczowych dziedzinach dotyczących nadzoru i regulacji sektora ubezpieczeń. Najważniejszym dokumentem w tym zakresie są Podstawowe Zasady Ubezpieczeniowe IAIS (Insurance Core Principles - ICP) określające podstawowe wymogi dotyczące działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. IAIS opracowuje również Wspólne Ramy dla nadzoru nad transgranicznymi grupami ubezpieczeniowymi (Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups - ComFrame);
  • wdrażanie zaleceń do praktyki nadzorczej, przede wszystkim w ramach samooceny i przeglądów wzajemnych (SAPR – self assessment and peer reviews), jak również poprzez rozwinięte działania szkoleniowo-edukacyjne (seminaria regionalne, szkolenia, publikację materiałów);
  • działania na rzecz stabilności finansowej wynikające m.in. z zaleceń FSB i G-20, obejmujące m.in. opracowanie metodyki identyfikacji ważnych systemowo grup ubezpieczeniowych (Global Systemically Important Insurers – G-SII) oraz środków nadzorczych odnośnie do ryzyka systemowego na jakie mogłyby narazić wszystkich uczestników rynku. Ważnym długofalowym projektem z tego obszaru realizowanym przez IAIS jest opracowanie opartego na ryzyku standardu kapitałowego (Insurance Capital Standard - ICS), który w przyszłości miałby zastosowanie zarówno do ważnych systemowo grup ubezpieczeniowych (G-SII), jak i transgranicznych grup ubezpieczeniowych (Internationally Active Insurance Groups - IAIG).
    Podstawą współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami zrzeszonymi w IAIS jest wielostronne porozumienie (MoU), którego stroną jest również UKNF.