Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia przez KNF na zmianę statutu banku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wpływ do Urzędu KNF WNIOSKU o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku wszczyna postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

WNIOSEK banku powinien uwzględniać uzasadnienie, stosownie do zakresu zmian nim objętych, w tym:
a) wnioskując o rozszerzenie przedmiotu działalności, w uzasadnieniu WNIOSKU należy zamieścić, m.in. opis procedur i rozwiązań systemowych związanych z przygotowaniem banku do świadczenia wnioskowanej usługi, a także informacje wskazujące na odpowiednie przygotowanie pracowników banku do wykonywania wnioskowanej czynności,
b) bank spółdzielczy wnioskujący o rozszerzenie terenu działania w zakresie uzasadnienia powinien przedstawić strategię działania na nowym terenie.

Zrzeszone banki spółdzielcze, na podstawie właściwych umów zrzeszenia, zobowiązane są do uwzględnienia w projektowanych postanowieniach statutów tych banków treści statutów wzorcowych, opracowanych i udostępnionych przez banki zrzeszające. 

Analiza formalno-prawna wniosku

Po wpłynięciu WNIOSKU do Urzędu KNF dokonywana jest jego weryfikacja formalno-prawna. Sprawdzana jest kompletność wniosku i jego załączników.

Lista obligatoryjnych załączników do WNIOSKU o wydanie zezwolenia KNF na zmianę statutu banku:
1. dowód wniesienia opłaty skarbowej od przedłożonego wniosku zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (w związku z brzmieniem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej),
2. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty od stosunku udzielonego pełnomocnictwa – jeśli WNIOSEK składany jest za pośrednictwem pełnomocnika,
3. aktualny statut banku zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym1,
4. dokumenty wskazane w art. 36 ust. 2a w związku z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo bankowe – jeśli ujęte we wniosku zmiany statutu banku obejmują rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, tj.:
    1) dokumenty, o których mowa w art. 6 lit. c, f, h oraz i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym, odpowiadające zakresowi czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy,
    2) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy.

5. uchwała zarządu banku zrzeszającego w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie katalogu czynności wykonywanych przez zrzeszony bank spółdzielczy – dotyczy banku spółdzielczego wnioskującego o rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, o których mowa w art. 7-8 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Lista fakultatywnych załączników do WNIOSKU o wydanie zezwolenia KNF na zmianę statutu banku:
1. uchwała zarządu banku w sprawie zmian w statucie banku,
2. uchwała Zebrania Przedstawicieli/Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie banku, o ile taka została podjęta,
3. projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli/Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie banku,
4. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku wystąpienia braków formalno-prawnych wniosku wystosowywane jest do wnioskującego banku wezwanie, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Analiza merytoryczna WNIOSKU

W toku prowadzonego postępowania ocenia się czy w odniesieniu do projektowanych zmian statutu banku, objętych wnioskiem, zachodzą przesłanki określone w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na zmianę jego statutu, jeżeli zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków. 

Zgodność wnioskowanych zmian w statucie banku z przepisami prawa oceniana jest z uwzględnieniem w szczególności następujących aktów prawnych i rekomendacji: 

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, 

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

  • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

  • ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – gdy wnioskującym jest bank spółdzielczy,

  • ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – gdy wnioskującym jest bank spółdzielczy,   

oraz 

  • znajdującymi zastosowanie aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

  • rekomendacjami KNF odnoszącymi się do zakresu regulowanego w statutach banków.

W przypadku wnioskowania o rozszerzenie przedmiotu działalności ocenie podlega:
    a) przygotowanie proceduralne banku do świadczenia wnioskowanej usługi/wykonywania czynności,
    b) analiza ryzyk zidentyfikowanych w odniesieniu do nowej usługi/wykonywania czynności wraz z oceną tych ryzyk,
    c) określenie podmiotów, na rzecz których miałoby nastąpić świadczenie/wykonywanie projektowanej czynności,
    d) podejmowane środki ograniczające ryzyko związane ze świadczeniem usługi/wykonywaniem czynności oraz mechanizmy kontroli służące zarządzaniu ryzykiem operacyjnym  oraz ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa w zakresie świadczenia usługi/wykonywania czynności,
    e) stosowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i integralności indywidualnych danych uwierzytelniających (wymagane w zależności od specyfiki i charakteru nowej usługi/czynności),
    f) przygotowanie fachowe pracowników (np. przeprowadzone szkolenia),
    g) określenie planowanego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi/wykonywania czynności.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień

W toku postępowania wnioskujący bank stosownie do postanowień art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego może zostać wezwany do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

______________________

1zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – dla banków spółdzielczych, oraz art. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – dla banków w formie spółek akcyjnych.