Zezwolenie – złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

A. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o obrocie zawiera:

 1. informacje, o których mowa w art. 1-7 rozporządzenia 2017/1943;1,
 2. oświadczenia członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, z wyłączeniem wspólników oraz komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013;
 3. w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO - informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824;
 4. w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF - informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824, a w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę - także informacje o takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824 jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia;
 5. w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną - informacje wskazujące, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010;
 6. w przypadku podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - wskazanie osób, które będą sprawowały funkcje, o których mowa w art. 102a ust. 1, oraz informacje i oświadczenia wymienione w art. 102a ust. 2 ustawy o obrocie.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

B. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej stosownie do art. 82 ust. 2 ustawy o obrocie załącza się:

 1. regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową;
 2. procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014;
 3. procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 - w przypadku gdy wnioskodawca zamierza organizować ASO lub OTF;
 4. w przypadku wnioskodawcy korzystającego z wyłączenia wynikającego z art. 98 ust. 9 ustawy o obrocie, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów klientów Komisja może żądać przedstawienia innych niż określone w art. 3 rozporządzenia 2017/1943 danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej tego podmiotu.

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej jest dostępny na stronie UKNF.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej  (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji lub w przypadku złożenia przez pełnomocnika ze stosownym, należycie opłaconym dokumentem pełnomocnictwa) wraz z załącznikami powinien być złożony:

 • w formie elektronicznej – przez system ePUAP, na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) albo
 • w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym KNF lub wysłany na adres:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa

Dokumenty złożone w formie papierowej, podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przeznaczonym dla dokumentów przekazywanych systemem ePUAP, nie mogą zostać uznane za złożone w sposób prawidłowy.


1  rozporządzenie 2017/1943 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017,str. 4)