Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

ZAŁATW SPRAWĘ

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Obrazek tytułowy

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym i niezależnym sądem polubownym, który powołany został na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w celu rozpatrywania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. 

Właściwość Sądu Polubownego obejmuje rozpatrywanie sporów z udziałem uczestników rynku finansowego i nie ogranicza się wyłącznie do sporów z udziałem konsumentów. 

Sąd Polubowny oferuje dwie ścieżki rozwiązania sporu: pierwszą w postaci mediacji, której celem ma być zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale mediatora oraz drugą w postaci postępowania arbitrażowego, w ramach którego dochodzi do rozstrzygnięcia sporu w drodze wyroku Sądu Polubownego.

Wszystkie postępowania prowadzone przed Sądem Polubownym mają charakter dobrowolny, co oznacza, że warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest zgoda obu stron na polubowne rozwiązanie sporu w ramach Sądu Polubownego. 

Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. 

Postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzone jest w języku polskim i ma charakter poufny.

Prezesem Sądu Polubownego jest prof. Aleksander Chłopecki. 

Funkcję Sekretarza Sądu Polubownego pełni Agata Toporkiewicz-Malitka.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF:


Kontakt:
tel. (22) 262-45-00
e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl
adres do korespondencji:
ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa