Mediacja

data aktualizacji

Celem mediacji jest zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego  zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia.

Ze szczegółami dotyczącymi mediacji można zapoznać się w publikacji: O mediacji (plik PDF)

Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wyrażenie zgody na postępowanie mediacyjne przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie (zawierając umowę o mediację) bądź zwracając się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zapytanie drugiej strony sporu, czy wyraża ona zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji. Najłatwiej można to uczynić, przesyłając na adres Centrum Mediacji Sądu Polubownego wypełniony formularz umowy o przeprowadzenie mediacji. 

Plik do pobrania: umowa o mediację (plik PDF).

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu, wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź braku zgody na polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku niewyrażenia zgody przez drugą stronę na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed uzyskaniem zgody drugiej strony sporu na rozwiązanie sporu w drodze mediacji prosimy nie dokonywać opłaty za postępowanie przed Sądem Polubownym.

Uczestnik mediacji na każdym etapie postępowania ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym występuje pełnomocnik, wymagane jest odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania strony. Do zawarcia przez pełnomocnika umowy o mediację oraz ugody w postępowaniu mediacyjnym konieczne jest stosowne rodzajowe pełnomocnictwo materialne, które powinno wprost zawierać umocowanie do zawarcia umowy o mediację oraz ugody w tym postępowaniu. W przypadku pełnomocnictwa substytucyjnego konieczne jest również pełnomocnictwo macierzyste, z treści którego wynika możliwość ustanowienia dla swojego mocodawcy innych pełnomocników.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Centrum Mediacji Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF oraz Uchwałą nr 118/2021 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”, a także taryfą opłat.

_________________________________________
Dane statystyczne opisujące marżę ponad WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dane statystyczne dotyczą marży ponad WIBOR® dla miesiąca udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego.