Mediacja - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

AKTUALNE INFORMACJE DLA STRON MEDIACJI:

  • Przypominamy o konieczności posiadania w trakcie posiedzenia mediacyjnego dokumentów tożsamości, które pozwolą zidentyfikować uczestników mediacji (poprzez ich okazanie podczas połączenia; np. dowodu tożsamości). 
  • Jeżeli uczestnik mediacji nie posiada wystarczającej wiedzy pozwalającej na ocenę skutków prawnych i finansowych zawarcia proponowanej ugody, powinien rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 
  • Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym występuje pełnomocnik, wymagany jest oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania strony. Do zawarcia przez pełnomocnika umowy o mediację oraz ugody w postępowaniu mediacyjnym konieczne jest stosowne rodzajowe pełnomocnictwo materialne, które powinno wprost zawierać umocowanie do zawarcia umowy o mediację oraz ugody w tym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa powinna zostać uzgodniona z bankiem, zaś skan pełnomocnictwa powinien zostać przesłany mediatorowi. 
  • Mediator nie udziela porad prawnych żadnej ze stron postępowania mediacyjnego ani nie reprezentuje żadnej ze stron. 

Celem mediacji jest zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego  zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia.

Ze szczegółami dotyczącymi mediacji można zapoznać się w publikacji: O mediacji (plik PDF)

Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wyrażenie zgody na postępowanie mediacyjne przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie (zawierając umowę o mediację) bądź zwracając się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zapytanie drugiej strony sporu, czy wyraża ona zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji. Najłatwiej można to uczynić, przesyłając na adres Centrum Mediacji Sądu Polubownego wypełniony formularz umowy o przeprowadzenie mediacji. 

Plik do pobrania: umowa o mediację (plik PDF).

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu, wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź braku zgody na polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku niewyrażenia zgody przez drugą stronę na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed uzyskaniem zgody drugiej strony sporu na rozwiązanie sporu w drodze mediacji prosimy nie dokonywać opłaty za postępowanie przed Sądem Polubownym.

Uczestnik mediacji na każdym etapie postępowania ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym występuje pełnomocnik, wymagany jest oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania strony. Do zawarcia przez pełnomocnika umowy o mediację oraz ugody w postępowaniu mediacyjnym konieczne jest stosowne rodzajowe pełnomocnictwo materialne, które powinno wprost zawierać umocowanie do zawarcia umowy o mediację oraz ugody w tym postępowaniu. W przypadku pełnomocnictwa substytucyjnego konieczne jest również pełnomocnictwo macierzyste, z treści którego wynika możliwość ustanowienia dla swojego mocodawcy innych pełnomocników.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Centrum Mediacji Sądu Polubownego należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF.

Nowy Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

_________________________________________

Dane statystyczne opisujące marżę ponad średnią wartość WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dane statystyczne dotyczą marży ponad średnią wartość WIBOR® dla miesiąca udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego.