Informacje ogólne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Sąd Polubowny powołany został w celu rozpatrywania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Sąd Polubowny jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Regulaminie Sądu Polubownego.

Sąd Polubowny został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod numerem 7. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej.
Postępowania prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Regulaminu Sądu Polubownego. 

Na każdym etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich strona ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

Sąd Polubowny nie prowadzi analiz o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyników postępowania, w stosunku do liczby postępowań. Należy jednakże zauważyć, że w przypadku mediacji zakończonych ugodą, do Sądu Polubownego incydentalnie napływają sygnały wskazujące na opóźnienia w realizacji warunków dobrowolnie zawartej przez strony ugody. 

Sąd Polubowny jest członkiem FIN-NET, zrzeszającym instytucje pozasądowego rozwiązywania sporów na rynku finansowym, pochodzące z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Członkowie FIN-NET współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu sporów o charakterze transgranicznym pomiędzy instytucjami finansowymi, a odbiorcami ich usług. Link: Sieć FIN-NET

Zobacz spot: FIN-NET