Wyróżnienia

data aktualizacji

Instytucja finansowa przyjazna mediacji

Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji

W celu propagowania polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym w drodze mediacji pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami, w dniu 8 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie przyznawania instytucjom finansowym specjalnego wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego wybranych przez to gremium. Zgodnie z przyjętą uchwałą wyróżnienie może zostać przyznane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

  • wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego, w przypadku ponad 30% wniosków o mediację skierowanych przez swoich klientów, lub
  • skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Treść Uchwały Nr 288/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" i zasad jego przyznawania.

Treść Uchwały Nr 704/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” i zasad jego przyznawania.

Ambasador Mediacji na rynku finansowym

Wyróżnienie Ambasador mediacji na rynku finansowym ma przyczyniać się do propagowania polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym poprzez wyróżnianie osób fizycznych, osób prawnych, a także innych podmiotów, które podejmują działania wyróżniające się wagą, zakresem lub skutecznością działania na rzecz upowszechnienia idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym. Wyróżnienie może być przyznane także pełnomocnikom stron w postępowaniach mediacyjnych prowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego, którzy swoją postawą i zaangażowaniem, w sposób istotny przyczyniają się do polubownego rozwiązywania sporów. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium.

Treść Uchwały nr 703/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą „Ambasador mediacji na rynku finansowym” i zasad jego przyznawania.

Przyznane wyróżnienia