Wyróżnienia - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji

W dniu 25 sierpnia 2023 r.  Komisja Nadzoru Finansowego z przyjęła uchwałę nr 322/2023 w sprawie wyróżnień „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” i „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. 

Celem przyznawania wyróżnień jest przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony uczestników tego rynku oraz upowszechnianie polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Wyróżnienia przyznawane są przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego KNF - Przewodniczący Kapituły, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Sądu Polubownego przy KNF, powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły na wniosek Prezesa Sądu Polubownego przy KNF.

Instytucja finansowa przyjazna mediacji

Zgodnie z przyjętą uchwałą wyróżnienie może zostać przyznane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

1) wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego, w przypadku co najmniej 45% wniosków o mediacje skierowanych przez klientów tej instytucji, lub

2) skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 20 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. 

Ambasador Mediacji na rynku finansowym

Wyróżnienie „Ambasador mediacji na rynku finansowym” może być przyznane:

1) osobom fizycznym, osobom prawnym, a także innym podmiotom, które podejmują wyróżniające się wagą, zakresem lub skutecznością działania na rzecz upowszechnienia idei mediacji jako efektywnego sposobu rozstrzygania sporów na rynku finansowym polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym;

2) pełnomocnikom stron w postępowaniach mediacyjnych prowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w sposób istotny przyczyniają się do polubownego rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

Wyróżnienie to przyznawane jest na wniosek złożony przez co najmniej trzech mediatorów wpisanych na Listę mediatorów Sądu Polubownego przy KNF. Wniosek wymaga uzasadnienia. Wniosek nie jest wiążący dla Kapituły.

Kapituła może przyznać wyróżnienie „Ambasador mediacji na rynku finansowym” także z inicjatywy własnej.

Treść Uchwały nr 322/2023 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyróżnień „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” i „Ambasador mediacji na rynku finansowym”

Przyznane wyróżnienia