Opłaty

data aktualizacji 12 czerwca 2017

Opłata za zezwolenie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2347, dalej rozporządzenie o opłatach )wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej podlega opłacie.

Wysokość opłaty uzależniona jest  od zakresu (rodzajów) działalności maklerskiej, na które zostało udzielone zezwolenie.
Gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dotyczy więcej niż jednej działalności, w przypadku udzielenia zezwolenia we wnioskowanym zakresie, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4 500 euro. Równowartość w złotych kwot opłat oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio na dzień wydania decyzji udzielającej zezwolenia.

Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Ponadto, domy maklerskie posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, stosownie do uzyskanego zezwolenia, są zobowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy zgodnie z metodologią ustaloną w rozporządzeniu o opłatach, mając na uwadze limity określone w art. 163 ust. 7 ustawy o obrocie.