Raportowanie PPE - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Instytucje finansowe, które zarządzają środkami gromadzonymi w pracowniczych programach emerytalnych mają obowiązek przekazywania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru, rocznej informacji dotyczącej realizacji tych programów (art. 23 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych). Roczną informację za rok poprzedni należy przekazać do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Raportowanie do organu nadzoru:

Zasady raportowania związanego z PPE do UKNF (plik PDF)

Schematy XSD dla plików XML, struktury logiczne raportów wraz z dokumentacją

Zasady korzystania z webservice KNF - Komisja Nadzoru Finansowego