Zasady korzystania z webservice KNF

data aktualizacji

Usługa  WebService KNF jest uniwersalnym, bezpiecznym kanałem do wymiany informacji pomiędzy KNF a podmiotami zewnętrznymi (użytkownikami usługi). Usługa umożliwia przesyłanie do KNF ustrukturyzowanych informacji w postaci pliku o ściśle zdefiniowanych formacie i nazwie oraz odebranie informacji zwrotnej dotyczącej przesłanych danych.

Jest to wystandaryzowana usługa sieciowa (Web Service) w architekturze SOA, umożliwiająca podmiotom zarówno integrację z własnymi systemami informatycznymi jak i korzystanie z dowolnego klienta umożliwiającego komunikację zgodną ze standardem WSDL.

W załączeniu przekazujemy dokument zawierający zasady korzystania z usługi sieciowej WebserviceKNF. Zasady te obowiązują wszystkie podmioty które uzyskały dostęp do usługi.
O wszelkich zmianach oraz modyfikacjach powyższych zasad urząd będzie informował w formie komunikatu wysyłanego na adres mailowy „do kontaktów” podany we wniosku o dostęp do usługi.

Wszelkie zapytania związane z webservice KNF należy kierować na adres webservice@knf.gov.pl