Program działalności i plan finansowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Poniżej przedstawiono przykładową strukturę programu działalności i planu finansowego banku na okres co najmniej trzyletni.

 1. Streszczenie
  1. Autorzy
  2. Zakładane kierunki rozwojowe
  3. Planowane nakłady
  4. Planowane wyniki
 2. Ogólna charakterystyka banku
  1. Firma
  2. Siedziba
  3. Przedmiot i zakres działalności
  4. Założyciele i kapitał założycielski
  5. Organy
 3. Analiza strategiczna (SWOT)
  1. Mocne strony
  2. Słabe strony
  3. Szanse
  4. Zagrożenia
 4. Założenia ogólne strategii banku
  1. Misja
  2. Wizja
  3. Cele strategiczne
 5. Plan marketingowy
  1. Produkty/usługi
  2. Odbiorcy/klienci
  3. Konkurenci
  4. Ceny (oprocentowanie, marże, prowizje, opłaty)
  5. Dystrybucja
  6. Promocja
 6. Plan działalności operacyjnej
  1. Technologia, w tym zwłaszcza obsługa IT
  2. Nakłady inwestycyjne
  3. Źródła finansowania inwestycji
  4. Potencjał ilościowy – zdolność obsługi klientów i świadczenia usług
  5. Plan ilościowy usług
  6. Źródła finansowania działalności operacyjnej
  7. Realizacja wymogów ostrożnościowych i nadzorczych dotyczących działalności banków
 7. Plan organizacji i zarządzania
  1. Struktura organizacyjna
  2. Etatyzacja
  3. System informacyjny zarządzania
  4. Metody zarządzania
 8. Plan zatrudnienia i płac
  1. Zatrudnienie
  2. Płace
  3. Założenia polityki personalnej i kadrowej
 9. Harmonogram głównych zamierzeń
 10. Plan finansowy
  1. Plan przychodów
  2. Plan kosztów
  3. Plan zysków i strat
  4. Plan nakładów inwestycyjnych
  5. Plan zapotrzebowania na kapitał
  6. Plan źródeł finansowania działalności
  7. Plan przepływów pieniężnych
  8. Plan bilansu
 11. Ocena finansowa, w tym ocena na podstawie zestawień planu finansowego i ocena wskaźnikowa