Q&A dotyczące rejestru akcjonariuszy - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące rejestru akcjonariuszy

Informacje wstępne

Czy świadectwo rejestrowe może być wystawione bezterminowo lub z terminem „do odwołania”?

Czy firma inwestycyjna może obciążać emitenta kosztami wynikającymi z aktywności akcjonariusza (np. opłaty za wpis do rejestru, wydanie świadectwa rejestrowego etc.)?

Czy dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy pośredniczy w wypłacie dywidendy?

Jeśli dom maklerski prowadzi obecnie depozyt akcji dla spółki i podpisał z tą spółką umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, to musi wydać dokumenty akcji tej spółce w 2020 r., a następnie przyjąć od tej spółki zestawienie danych o akcjonariuszach w celu prowadzenia rejestru?

Czy w przypadku dokumentów akcji od dnia 1 stycznia 2021 r. przyjętych uprzednio przez dom maklerski w depozyt prowadzony na zlecenie spółki, w stosunku do których dom maklerski prowadzi rejestr akcjonariuszy, (w związku z utratą ich mocy prawnej) mogą zostać zwrócone: (i) spółce, (ii) akcjonariuszowi lub (iii) zniszczone przez dom maklerski? Kiedy wygasa obowiązek prowadzenia depozytu tych papierów wartościowych?

Czy dom maklerski może prowadzić rejestr akcjonariuszy dla akcji własnych?

Czy jest dopuszczalne prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez akcjonariusza spółki będącego podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych?

Czy dom maklerski może wydawać informacje, o których mowa w art. 3285 § 3 ksh wyłącznie w formie elektronicznej, czy informacje te powinny być również wydane w formie pisemnej na żądanie akcjonariusza?

Czy w przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski, gdy spółka nie wskaże nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, dom maklerski może przekazać rejestr akcjonariuszy bezpośrednio do samej spółki?

Jakie czynności powinien podjąć dom maklerski w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, a spółka jednak nie wyznaczy nowego podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru? Czy dom maklerski może odmówić wykonania czynności w rejestrze akcjonariuszowi, w przypadku gdy zgłosi się on do domu maklerskiego pod dniu rozwiązania umowy ze spółką?

Czy przy przyjmowaniu rejestru akcjonariuszy biuro maklerskie powinno otrzymać od spółki dokumenty akcji?

Czy w stosunku do spółki jako klienta w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy powstają obowiązki domu maklerskiego określone w art. 50 rozporządzenia 2017/565 (prezentacja kosztów ex-ante i ex-post)?

Czy w stosunku do akcjonariuszy spółek w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy powstają obowiązki domu maklerskiego określone w art. 50 rozporządzenia 2017/565 (prezentacja kosztów ex-ante i ex-post)?

Czy umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy może być zawarta pod warunkiem zawieszającym, którym jest dokonanie wyboru domu maklerskiego przez walne zgromadzenie spółki jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

Czy dom maklerski może opracować regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przeznaczony dla akcjonariuszy (nie będących przy tym klientami domu maklerskiego w zakresie tej usługi), regulujący kwestie związane z prowadzeniem tego rejestru (w tym także wymogi stawiane akcjonariuszom w zakresie korzystania z tego rejestru – np. dokonywanie wpisów, uzyskiwanie informacji/świadectw)? Czy taki regulamin mógłby znajdować się na stronie domu maklerskiego?

Czy firma inwestycyjna może nie otworzyć rejestru, w przypadku gdy nie dostanie informacji o wszystkich akcjonariuszach, czy powinna otworzyć tylko dla tej części, dla której takie informacje otrzymała?

Czy w przypadku, gdy dom maklerski prowadzi depozyt akcji, stan depozytu odpowiada zapisom w księdze akcyjnej spółki, a następnie ten dom maklerski zostanie wybrany na prowadzącego rejestr akcjonariuszy, może wpisać osoby widniejące w depozycie (= księdze akcyjnej) jako akcjonariuszy nawet gdy uprawnione osoby nie skontaktują się z emitentem przed 1 stycznia 2021?

Jak ma postąpić firma inwestycyjna gdy zgłosi się do niej osoba z umową nabycia akcji (oraz dokumentami akcji) zawartą przed dniem zawarcia umowy ze spółką o prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Czy dom maklerski w przypadku, gdy akcje uprzednio były imienne, powinien w rejestrze akcjonariuszy uwzględniać również wpisy „historyczne” o przejściu własności akcji dokonane w przeszłości w księdze akcyjnej spółki? Jaki powinien być zakres informacji ujawniany we wpisach „historycznych”? Czy takie dane powinny być widoczne (i) wyłącznie dla spółki czy (ii) dla spółki i wszystkich akcjonariuszy?

W związku z art. 328 § 2 ksh, czy dom maklerski musi prowadzić odrębny rejestr w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, czy mogą być one połączone w jednym rejestrze z akcjami spółki?

Czy jeśli dom maklerski zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla akcji (i tym samym praw poboru z tych akcji), to czy oznacza to, że dany dom maklerski jest zobligowany również do prowadzenia rejestru dla innych instrumentów emitowanych przez spółkę, podlegających dematerializacji w związku z KSH (warranty, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie), czy też jest to oddzielny proces decyzyjny?

Czy w przypadku akcjonariuszy spółki w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ma zastosowanie art. 63 rozporządzenia 2017/565?

Czy w przypadku spółki jako klienta w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ma zastosowanie art. 63 rozporządzenia 2017/565?

Czy w przypadku, gdy dom maklerski pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, może uzależnić wykonanie tych zobowiązań od uiszczenia przez spółkę zaległego wynagrodzenia za prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub czy może dokonać potrącenia kwoty przekazanej do wypłaty akcjonariuszom z kwotą tego zaległego wynagrodzenia?

Czy umowa ze spółką w przedmiocie prowadzenia rejestru akcjonariuszy może w jakikolwiek sposób limitować lub ograniczać zakres informacji, który powinien być dostępny dla akcjonariuszy, zgodnie z art. 3283 ksh?

Czy dom maklerski może rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z powodu nieregulowania przez spółkę wynagrodzenia domu maklerskiego należnego z tytułu prowadzenia rejestru?

Czy w razie powzięcia przez dom maklerski wątpliwości, co do zgodności z prawem dokumentów/czynności będących podstawą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy lub innych wątpliwości natury prawnej, dom maklerski może uzależnić dokonanie czynności w rejestrze od przedstawienia przez spółkę lub akcjonariusza stosownej opinii prawnej? Czy dom maklerski może obciążyć kosztami opinii spółkę lub akcjonariuszy?

Czy przed podpisaniem przez spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, firma inwestycyjna powinna przeprowadzić badanie odpowiedniości tej usługi dla spółki?
Uwaga! Zmiana treści odpowiedzi.

Jak powinien postąpić dom maklerski, który prowadzi depozyt akcji w formie dokumentu na zlecenie akcjonariusza, a na akcjach jest obciążenie, w tym:zajęcia komornicze oraz zastawy. Czy dom maklerski może wydać te akcje akcjonariuszowi, żeby miał możliwość złożenia akcji u emitenta?

Czy firma inwestycyjna może pobierać opłaty od akcjonariuszy za czynności wykonywane na ich rzecz w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy?

Czy przy założeniu, że dom maklerski prowadzący dotychczas depozyt wszystkich akcji na okaziciela zostanie wybrany na prowadzącego rejestr akcjonariuszy, może przenieść do rejestru akcjonariuszy dane z depozytu nawet bez zgłoszenia się akcjonariusza? Czy dom maklerski powinien w tym przypadku zachowywać tajemnicę zawodową i nie ujawniać tych danych do momentu, aż akcjonariusz skontaktuje się i złoży stosowne oświadczenia? Czy na żądanie spółki, czy też w przypadku rozwiązania umowy przez spółkę o prowadzenie depozytu wyemitowanych przez nią akcji na okaziciela, dom maklerski jest uprawniony do przekazania dokumentów akcji na okaziciela spółce wraz z danymi akcjonariuszy?

Czy rejestr akcjonariuszy jest rachunkiem papierów wartościowych?

Czy firma inwestycyjna jest zobowiązana przekazywać spółkom lub akcjonariuszom informacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 Rozporządzenia 2017/565?

Czy firma inwestycyjna ma obowiązek archiwizowania dokumentów i informacji związanych ze świadczeniem usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zgodnie z art. 83a Ustawy o obrocie?