Działalność MIP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Mała instytucja płatnicza (MIP) może świadczyć następujące usługi płatnicze:

1. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

2. wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

a. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
b. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

c. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

3. wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu;
4. wydawanie instrumentów płatniczych;
5. umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegające w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);

6. świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

MIP świadcząca usługę wskazaną w punkcie 1, może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro (przy obliczaniu tej kwoty należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie).

MIP, oprócz świadczenia usług płatniczych, może także: 

1. świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:

a. usługi wymiany walut,
b. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,

c. usługi przechowywania i przetwarzania danych;

2. prowadzić inną działalność gospodarczą (MIP działa wtedy jako tzw. hybrydowa MIP).

MIP może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem agentów, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działających w imieniu i na rzecz MIP wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych. W celu prowadzenia działalności MIP może tworzyć też oddziały (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie części działalności, w których wykonywane są usługi poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności MIP. 

Dane dotyczące MIP, w tym jej agentów i oddziałów, zamieszczone są w rejestrze.