Petycje skierowane do UKNF

data aktualizacji 20 lipca 2020

 
Lp. Data złożenia petycjiPodmiot wnoszący petycjęPodmiot w interesie którego wnoszona jest petycja Treść petycjiInformacje dotyczące petycjiSposób załatwienia petycji
70.24.04.2020____Petycja z dnia 24 kwietnia 2020rozpatrzonaPozytywny – dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF. W części dotyczącej wywarcia wpływu na podmiot petycja została rozpatrzona negatywnie. KNF nie posiada uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą, a jego klientami.
69.
13.03.2020
____Petycja_13-03-2020
rozpatrzona
Petycja rozpatrzona pozytywnie – w przypadku spełnienia się przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
68.
01.04.2020
____Petycja_01_04_2020
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
67.
23.01.2020
____Petycja_23_01_2020
rozpatrzona
Petycja w części rozpatrzona pozytywnie – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Postulat zawarty w punkcie 2 petycji został rozpatrzony negatywnie.
66.
02.01.2020
____
rozpatrzonaPozytywny - w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
65.
15.11.2019
____
rozpatrzonaNegatywny - ponieważ nie jest możliwa realizacja żądań zawartych w petycji.
64.
13.08.2019
____
rozpatrzona
Pozytywny – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był już przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF.
Negatywny - postulat zawarty w punkcie 2 petycji z uwagi na brak kompetencji KNF.
63.
24.06.2019
____
rozpatrzona
Pozytywny – zastosowano środki prawne określone w art. 144 w związku z art. 138 ustawy prawo bankowe.
62.
19.06.2019
____
rozpatrzona
Negatywny -  brak podstaw do spełnienia zgłoszonego postulatu.
61.
20.05.2019
____
rozpatrzona
Negatywny -  KNF nie dysponuje uprawnieniami do podjęcia oczekiwanej aktywności.
60.
05.04.2019
____
rozpatrzona
Negatywny - w pkt 1,3,4 wskazano, że wnioskowane w petycji działania wykraczają poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa.
Pozytywny - w pkt 2 – Przewodniczący KNF dopuszcza możliwość zrealizowania postulatu na dalszym etapie postępowania sądowego”.
59.
01.02.2019
____
pozostawiona bez rozpatrzenia
Petycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach.
58.
31.01.2019
____
rozpatrzonaNegatywny - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
57.
22.11.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, że wnioskowane w petycji działania wykraczają poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa.
56.
17.09.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że obecnie na polskim rynku żadna platforma obrotu nie organizuje handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
55.
20.08.2018
Nikodem Wierzbicki
__
rozpatrzona
dnia 26.09.2018 r.
 
dodatkowe informacje do petycji z dnia 28 sierpnia 2018 (plik PDF)


odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi do petycji z dnia 28 sierpnia 2018 (plik PDF)
54.
06.08.2018
____
rozpatrzona
dnia 15.11.2018 r.

dodatkowe informacje do petycji z dnia 6 sierpnia 2018 (plik PDF)
odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi do petycji z dnia 6 sierpnia 2018 (plik PDF)
53.
08.06.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
52.
21.05.2018
____

rozpatrzona dnia 25.07.2018 r. 

dodatkowe informacje do petycji z dnia 21 maja 2018 (plik PDF)


odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi do petycji z dnia 21 maja 2018 (plik PDF)
51.
15.05.2018
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE
__
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
50.
09.05.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
49.
08.03.2018
Anna Wiatr
Kazimierz Przybylak

rozpatrzona
Negatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
48.
27.02.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - podnoszona w petycji kwestia została uregulowana ustawowo.
47.
05.03.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż UKNF podejmuje działania „z urzędu”, a nie na wniosek, a pozyskane w toku sprawowanego nadzoru informacje objęte są tajemnicą zawodową.
46.
29.11.2017
____
rozpatrzonaNegatywny - podnoszona w petycji kwestia została uregulowana ustawowo.
45.
07.02.2018
____
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
44.
04.09.2017
____
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia kontroli. Wyjaśniono, że działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
43.04.08.2017
Gminne Składy Sp. z o.o.rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia działań nadzorczych. Wyjaśniono, że petycja postuluje podejmowanie przez organ nadzoru działań i czynności wykraczających poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa.
42.
20.07.2017
Tadeusz Kaczmarczyk
FKD Abarex Sp. z o.o.
__
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia kontroli. Wyjaśniono, że działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
Negatywny - w przedmiocie  żądania ustanowienia zarządu komisarycznego. Wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
 41. 
19.07.2017____
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia kontroli. Wyjaśniono, że działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
40.18.07.2017Radca prawny Krzysztof Brancewicz
Łukasz Knigawka rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania wszczęcia działań nadzorczych. Wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
39.05.07.2017
____
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia kontroli. Wyjaśniono, że działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
38.27.06.2017____rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania przeprowadzenia działań nadzorczych. Wyjaśniono, że działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
37.
08.06.2017Włodzimierz Tatak__
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
36.
19.06.2017____
rozpatrzonaNegatywny - w zakresie żądania o podjęcie kontroli.
Pozytywny - w zakresie żądania o podjęcie przez Przewodniczącego KNF realnych działań prokuratorskich wobec spółki publicznej.
35.20.04.2017Adwokat Anna Sienkiewicz
  __  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji.
34.02.05.2017Adwokat Monika Matyjasik
Henryk Malec
  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano na brak po stronie wnoszącego petycję legitymacji do inicjowania względem podmiotów nadzorowanych przez KNF postępowań kontrolnych, ponieważ działania takie KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osób zainteresowanych.
33.13.04.2017____ 
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na podmiot nadzorowany - wyjaśniono, że działania nadzorcze o charakterze sankcyjnym KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej.
32.21.03.2017____  
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie wsparcia działań akcjonariuszy mniejszościowych związanych z nieodpowiadaniem na wezwanie na akcje giełdowej spółki, z uwagi na brak istnienia przesłanek do realizacji żądania wyrażonego w petycji.
31.02.05.2017Sebastian Ikra__  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF prowadzi postępowania sankcyjne wobec podmiotów nadzorowanych z urzędu a nie na wniosek i jako organ administracji publicznej może nakładać na banki sankcje administracyjne określone w art. 138 ustawy prawo bankowe, jednocześnie wskazano, iż kwestie dotyczące stosowania przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych znajdują się w kompetencjach UOKIK - zasugerowano zwrócenie się z przedmiotowym żądaniem do UOKIK.
30.28.04.2017____  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF działania o charakterze sankcyjnym podejmuje z urzędu, jednocześnie wskazano iż naruszenie przez bank zasad etyki bankowej nie jest sankcjonowane karami administracyjnymi.
29.13.02.2017____  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji.
28.01.02.2017____  rozpatrzonaNegatywny - w części dotyczącej przeprowadzenie przez KNF postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami o nadzorze finansowym, czy działania Banku przy kredytowaniu opisanej w petycji inwestycji developerskiej były zgodne z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami bankowymi; Pozytywny w części wniosku dotyczącego podjęcie przez KNF działań w celu stworzenia możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygnięcia opisanego problemu pomiędzy uczestnikami występującymi przy finansowaniu inwestycji.
27.27.01.2017____  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji. 
26.
27.12.2016____  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
25.02.12.2016Katarzyna Bujakiewicz Adam Pawlak__  rozpatrzonaNegatywny - w części dotyczącej wszczęcia i przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym, ukierunkowanych na zbadanie celowości i gospodarności dokonywanych przez ten podmiot rozporządzeń wierzytelnościami, ponieważ działania takie KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osób zainteresowanych.
Negatywny - w części dotyczącej udostępnienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli, ponieważ KNF nie udostępnia informacji o wynikach przeprowadzanych kontroli, bowiem takie działanie wykracza poza zakres zadań wyznaczonych organom nadzoru przez ustawodawcę i stanowiłoby naruszenie tajemnicy chronionej.
24.
30.11.2016
Bolesław Paszowski
__  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji.
23.24.11.2016____  rozpatrzonaPozytywny - udzielono informacji, które były przedmiotem petycji.
22.
22.11.2016Kancelaria CITI Sp. z o.o. Sp. k.__  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
21.
14.10.2016__
__  
rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie - uznano za zasadne podjęcie działań wyjaśniających, których zadaniem będzie wyjaśnienie okoliczności opisanych w petycji.
W części dotyczącej wydania decyzji w kwestii kary za naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - petycja została rozpatrzona negatywnie.
20.
10.10.2016____  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądań będących przedmiotem petycji.
19.
29.09.2016Kancelaria CITI Sp. z o.o. Sp. k.__  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
18.16.09.2016____  rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji.
17.13.09.2016Kancelaria Brokerska WTB
__  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
16.
29.08.2016
____  
rozpatrzonaNegatywny - w przedmiocie żądania wyrażonego w pkt 1 - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji. 
Pozytywny - w części żądania sformułowanego w pkt 2 - KNF przedstawiła stanowisko w zakresie objętym przedmiotem żądania.
15.
16.08.2016____  
rozpatrzonaPozytywnie - w części uwzględnienia w pracach nad nowelizacją Rekomendacji H zapisów zobowiązujących banki do wprowadzenia mechanizmów określających kryteria naboru na stanowiska w komórce audytu dotyczących postawy etycznej kandydata oraz regulujących tryb postępowania z pracownikami audytu, którym udowodniono przestępstwo i/lub nieetyczne działanie.
Negatywnie - w części dotyczącej uwzględnienia w regulacjach ostrożnościowych, m.in. Rekomendacji H, zapisów zobowiązujących banki do wprowadzenia mechanizmów chroniących audytora przed działaniami odwetowymi oraz przed nieuzasadnionym zwolnieniem (ze względu na to, iż obowiązki banków w tym zakresie regulują przepisy prawa).
14.11.04.2016____  rozpatrzona Negatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
13.
20.05.2016
Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Pajor
Iwona Sobczyk
  
rozpatrzonaNegatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
 12. 26.01.2016  __  __   rozpatrzona Petycja w części rozpatrzona pozytywnie - uznano za zasadne podjęcie działań wyjaśniających których zadaniem będzie wyjaśnienie okoliczności opisanych w petycji. W części dotyczącej poinformowania o rezultacie postępowania wyjaśniającego petycja została rozpatrzona negatywnie. 
11.07.01.2016 __ __       rozpatrzonaNegatywny - z powodu niemożności uznania przedstawionych żądań za petycję.
10. 31.12.2015 ____  rozpatrzonaNegatywny - treść żądania przedstawionego w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji UKNF.
9. 29.12.2015 ____  

  
rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji. 
 8. 18.12.2015Adolf Smorowiński __       rozpatrzonaNegatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji. 
 7. 16.12.2015Anna Jakowska __  rozpatrzona
Negatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
6. 07.12.2015  __  __   rozpatrzona
Negatywny - jedno z żądań przedstawionych w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji KNF, natomiast w przypadku drugiego żądania wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji.
5. 01.12.2015  __ __      rozpatrzonaPozytywny - wyjaśniono, iż wystąpienia kierowane do KNF są zamieszczane na stronie internetowej KNF niezwłocznie po dokonaniu ich kwalifikacji jako petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Na dzień złożenia petycji żadne wystąpienie nie zostało zakwalifikowane jako petycja. 
4.26.11.2015__ __       rozpatrzonaNegatywny - dotychczas nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w relacjach z podmiotami  nadzorowanymi i izbami gospodarczo - lobbingowymi działającymi na rynku finansowym. Uznano bezzasadność działań będących przedmiotem petycji. 
3. 24.11.2015 __ __     rozpatrzona Negatywny - wartość wynikająca z faktu poinformowania opinii publicznej o sposobie realizacji przez Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zadań, jest niewspółmierna wobec kosztów, jakie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego musiałby ponieść, aby rzetelnie przeprowadzić wnioskowane czynności analityczne. 
 2.  13.11.2015  __ __        rozpatrzonaNegatywny - treść żądania przedstawionego w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji UKNF.
 1. 02.11.2015____   rozpatrzonaPozytywny - podjęto działania nadzorcze, celem wyjaśnienia okoliczności zgłoszonych w petycji.


Publikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego cyfrowych odwzorowań (skanów) petycji na stronie internetowej www.knf.gov.pl stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).Wyłączną odpowiedzialność za treść petycji ponosi podmiot wnoszący petycję.