Petycje - Komisja Nadzoru Finansowego

ZAŁATW SPRAWĘ

Petycje skierowane do UKNF

Data aktualizacji:

Archiwum petycji

 

Bieżące petycje


 1. Lp. Data złożenia petycjiPodmiot wnoszący petycjęPodmiot w interesie którego wnoszona jest petycja Treść petycjiInformacje dotyczące petycjiSposób załatwienia petycji
  95.27.10.2023__brak__brakpetycja z 27.10.2023 (plik PDF)rozpatrzona1. Minimalny 5-letni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej zgodnie z definicją zawartą w pkt 14 słownika pojęć Rekomendacji S jest zgodny z oczekiwaniami nadzoru, gdyż zapewnia ograniczenie ekspozycji kredytobiorców na ryzyko stopy procentowej związanej z zaciągniętym kredytem hipotecznym, a w ten sposób zwiększa również stabilność sektora bankowego w Polsce.
  2. Wysokość kosztu kredytu powinna być dodatnio skorelowana z ryzykiem ponoszonym przez bank związanym z udzieleniem tego kredytu. Całokształt regulacji ostrożnościowych, w tym Rekomendacje KNF, w szczególności Rekomendacja S, nie ustala wprost maksymalnych, czy też minimalnych poziomów kosztu kredytów. Oprocentowanie kredytu ma bowiem pokryć ryzyka ponoszone przez bank oraz zapewnić zyskowność instytucji kredytowej, gdyż naczelną zasadą funkcjonowania banku jest zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym środkom w postaci depozytów.
  94.30.09.2023__brak__brakpetycja z 30.09.2023 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona częściowo pozytywnie. UKNF realizuje działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku odnośnie do potencjalnych zagrożeń, m.in. poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, seminariów edukacyjnych oraz poprzez stałą współpracę z innymi organami.
  Listę wszystkich kampanii informacyjnych przeprowadzonych przez Urząd można znaleźć pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/kampanie.
  Szczegółowy harmonogram seminariów CEDUR wraz ze wskazaniem konkretnej grupy adresatów danego seminarium dostępny jest w serwisie internetowym KNF pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/co_robimy/edukacja_finansowa/seminaria_cedur.
  W serwisie internetowym KNF w zakładce „Edukacja finansowa” znajdują się również inne szczegółowe dane o podejmowanych działaniach edukacyjno-informacyjnych.
  93.10.08.2023__ brak__ brakpetycja z 10.08.2023
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona pozytywnie w części pozostającej we właściwości KNF. KNF razem z Ministerstwem Finansów 1 września 2023 r. wydała komunikat w sprawie alternatywnych spółek inwestycyjnych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Komunikat przedstawia interpretację KNF i Ministerstwa Finansów w związku z wątpliwościami podnoszonymi przez uczestników rynku w odniesieniu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723). W zakresie żądania podjęcia działań legislacyjnych petycja rozpatrzona negatywnie ze względu na brak posiadania przez KNF inicjatywy ustawodawczej.
  92.3.07.2023__ brak__ brakpetycja z 3.07.2023
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie w części pozostającej we właściwości KNF. Działania wobec podmiotów nadzorowanych prowadzone są z urzędu, a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru. W pozostałym zakresie petycja przekazana do podmiotów właściwych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o petycjach
  91.31.01.2023__ brak__ brakpetycja z 31.01.2023
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona negatywnie – problematyka dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, jest przedmiotem Rekomendacji, które stanowią zbiór oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa. KNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej w zakresie wdrożenia regulacji w kwestiach o których mowa w petycji. Natomiast w części rozpatrzona pozytywnie - problematyka bezpieczeństwa danych była i jest przedmiotem wystąpień Urzędu KNF kierowanych do nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.
  90.21.11.2022__ brak__ brakpetycja z 6.12.2022
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - KNF nie posiada inicjatywy ustawodawczej w zakresie wdrożenia regulacji w kwestiach o których mowa w petycji.
  89.20.08.2022__ brak__ brakpetycja z 20.08.2022
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – żądanie wezwania Banku do złożenia wyjaśnień zostało uwzględnione, pozostałe postulaty zawarte w petycji zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak podstaw do ich spełnienia.
  88.27.05.2022
  __ brak__brakpetycja z 27.05.2022
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie – wskazane Spółki nie podlegają nadzorowi Komisji, w związku z czym nie jest możliwe podjęcie wnioskowanych czynności nadzorczych.

  87.23.05.2022
  Sebastian Chorąży__brakpetycja z 23.05.2022
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona negatywnie - działania wobec podmiotów nadzorowanych prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru, natomiast w części rozpatrzona pozytywnie - dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF w zakresie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego.
  86.07.04.2022
  __brak__brakpetycja z 23.03.2022
  (plik PDF)
  pozostawiona bez rozpatrzeniaPetycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach
  85.30.09.2021
  __brak__brakpetycja z 30.09.2021 
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – żądanie wezwania Banku do złożenia wyjaśnień zostało uwzględnione, ponieważ zarzuty w sprawie stosowania przez banki opłat o charakterze dyskryminacyjnym względem niebankowych dostawców usług płatniczych wymagały uzyskania wyjaśnień. Pozostałe postulaty zawarte w petycji zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak podstaw do ich spełnienia.
  84.13.08.2021
  __brak__brakpetycja z 13.08.2021 
  (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  83.20.05.2021
  __brak__brakpetycja z 20.05.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  82.22.03.2021__brak__brakpetycja z 22.03.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  81.25.02.2021__brak__brakpetycja z 25.02.2021 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  80.13.01.2021__brak__brakpetycja z 13.01.2021 (plik PDF) 
  rozpatrzona
  dodatkowe informacje do petycji z dnia 13 stycznia 2021 (plik PDF)
  odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
  79.26.11.2020__brak__brakpetycja z 26.11.2020 (plik PDF)
  rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  78.25.11.2020__brak__brakpetycja z 25.11.2020 (plik PDF)rozpatrzona
  dodatkowe informacje do petycji z dnia 25 listopada 2020 (plik PDF)

  odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
  77.25.11.2020__brak__brakpetycja z 25.11.2020 (plik PDF)
  rozpatrzona
  dodatkowe informacje do petycji z dnia 25 listopada 2020 (plik PDF)

  odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
  76.02.11.2020__brak__brakpetycja z 05.11.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  75.30.10.2020__brak__brakpetycja z 30.10.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie:
  pkt 1, 3 i 4 - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.
  Pkt 2  - decyzja w przedmiotowej sprawie należy do Towarzystwa, jako podmiotu profesjonalnie zarządzającego funduszami inwestycyjnymi.
  74.05.11.2020__brak__brakpetycja z 05.11.2020 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 1 – organ nadzoru może wkraczać w działalność niezależnych i samodzielnych banków tylko w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach ustaw, które wyznaczają zakres przedmiotowy i rodzaj środków nadzoru.
  Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 2 – art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2020 poz. 180 t.j.) zawierają enumeratywnie wskazany (zamknięty) katalog przestępstw względem, których Przewodniczący KNF może wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi KNF. Powyższe uprawnienie organu nadzoru ma charakter fakultatywny.
  Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 3 – wszczęcie postępowania polubownego następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.

  73.26.10.2020__brak__brakpetycja z 26.10.2020 (plik PDF)rozpatrzona
  dodatkowe informacje do petycji z dnia 26 października 2020 (plik PDF)

  odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
  72.14.10.2020__brak__brakpetycja z 14.10.2020 (plik PDF)rozpatrzona
  dodatkowe informacje do petycji z dnia 14 października 2020 (plik PDF)
  odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi (plik PDF)
  71.14.09.2020__brak__brakpetycja z 14.09.2020 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 1 - nadzór bankowy nie ma uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą a jego klientami.
  Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 2 – z uwagi na fakt pozyskiwania przez organ nadzoru niezbędnych informacji w trybie określonym przepisami ustawy Prawo bankowe (art. 131 i nast.), sytuacja faktyczna nie w każdym przypadku wymaga przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 18a i nast. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2020 poz. 180 t.j.).
  Negatywny w zakresie postulatu zawartego w pkt. 3 – wszczęcie postępowania polubownego następuje na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy.
  70.24.04.2020__brak__brakpetycja z 24.04.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF. W części dotyczącej wywarcia wpływu na podmiot petycja została rozpatrzona negatywnie. KNF nie posiada uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą, a jego klientami.
  69.13.03.2020__brak__brakpetycja z 13.03.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona pozytywnie – w przypadku spełnienia się przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
  68.01.04.2020__brak__brakpetycja z 1.04.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
  67.23.01.2020__brak__brakpetycja z 23.01.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPetycja w części rozpatrzona pozytywnie – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Postulat zawarty w punkcie 2 petycji został rozpatrzony negatywnie.
  66.02.01.2020__brak__brakpetycja z 2.01.2020 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny - w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
  65.15.11.2019__brak__brakpetycja z 15.11.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - ponieważ nie jest możliwa realizacja żądań zawartych w petycji.
  64.13.08.2019__brak__brakpetycja z 13.08.2019 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był już przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Negatywny - postulat zawarty w punkcie 2 petycji z uwagi na brak kompetencji KNF.
  63.24.06.2019__brak__brakpetycja z 24.06.2019 (plik PDF)rozpatrzonaPozytywny – zastosowano środki prawne określone w art. 144 w związku z art. 138 ustawy prawo bankowe.
  62.19.06.2019__brak__brakpetycja z 19.06.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny -  brak podstaw do spełnienia zgłoszonego postulatu.
  61.20.05.2019__brak__brakpetycja z 20.05.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny -  KNF nie dysponuje uprawnieniami do podjęcia oczekiwanej aktywności.
  60.05.04.2019__brak__brakpetycja z 5.04.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - w pkt 1,3,4 wskazano, że wnioskowane w petycji działania wykraczają poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa. Pozytywny - w pkt 2 – Przewodniczący KNF dopuszcza możliwość zrealizowania postulatu na dalszym etapie postępowania sądowego”.
  59.01.02.2019__brak__brakpetycja z 1.02.2019 (plik PDF)pozostawiona bez rozpatrzeniaPetycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach.
  58.31.01.2019__brak__brakpetycja z 31.01.2019 (plik PDF)rozpatrzonaNegatywny - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.

Publikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego cyfrowych odwzorowań (skanów) petycji na stronie internetowej www.knf.gov.pl stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Wyłączną odpowiedzialność za treść petycji ponosi podmiot wnoszący petycję.