Petycje skierowane do UKNF

data aktualizacji

 

Bieżące petycje

Lp. Data złożenia petycjiPodmiot wnoszący petycjęPodmiot w interesie którego wnoszona jest petycja Treść petycjiInformacje dotyczące petycjiSposób załatwienia petycji
70.24.04.2020__brak__brakpetycja z 24.04.2020
(plik PDF)
rozpatrzonaPozytywny – dokonano analizy sprawy pod kątem kompetencji KNF. W części dotyczącej wywarcia wpływu na podmiot petycja została rozpatrzona negatywnie. KNF nie posiada uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą, a jego klientami.
69.
13.03.2020
__brak__brakpetycja z 13.03.2020
(plik PDF)
rozpatrzona
Petycja rozpatrzona pozytywnie – w przypadku spełnienia się przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
68.
01.04.2020
__brak__brakpetycja z 1.04.2020
(plik PDF)
rozpatrzonaPetycja rozpatrzona negatywnie - nie zachodzą przesłanki do realizacji pierwszego i drugiego żądania będącego przedmiotem petycji.
67.
23.01.2020
__brak__brakpetycja z 23.01.2020
(plik PDF)
rozpatrzona
Petycja w części rozpatrzona pozytywnie – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF. Postulat zawarty w punkcie 2 petycji został rozpatrzony negatywnie.
66.
02.01.2020
__brak__brakpetycja z 2.01.2020
(plik PDF)
rozpatrzonaPozytywny - w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 ustawy z dn. 19 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Komisja rozważy celowość zastosowania sankcji określonych w tych przepisach.
65.
15.11.2019
__brak__brakpetycja z 15.11.2019
(plik PDF)
rozpatrzonaNegatywny - ponieważ nie jest możliwa realizacja żądań zawartych w petycji.
64.
13.08.2019
__brak__brakpetycja z 13.08.2019
(plik PDF)
rozpatrzona
Pozytywny – postulat zawarty w pkt. 1 petycji był już przedmiotem analizy i działań Urzędu KNF.
Negatywny - postulat zawarty w punkcie 2 petycji z uwagi na brak kompetencji KNF.
63.
24.06.2019
__brak__brakpetycja z 24.06.2019
(plik PDF)
rozpatrzona
Pozytywny – zastosowano środki prawne określone w art. 144 w związku z art. 138 ustawy prawo bankowe.
62.
19.06.2019
__brak__brakpetycja z 19.06.2019
(plik PDF)
rozpatrzona
Negatywny -  brak podstaw do spełnienia zgłoszonego postulatu.
61.
20.05.2019
__brak__brakpetycja z 20.05.2019
(plik PDF)
rozpatrzona
Negatywny -  KNF nie dysponuje uprawnieniami do podjęcia oczekiwanej aktywności.
60.
05.04.2019
__brak__brakpetycja z 5.04.2019
(plik PDF)
rozpatrzona
Negatywny - w pkt 1,3,4 wskazano, że wnioskowane w petycji działania wykraczają poza zakres kompetencji KNF wyznaczony wprost przez przepisy prawa.
Pozytywny - w pkt 2 – Przewodniczący KNF dopuszcza możliwość zrealizowania postulatu na dalszym etapie postępowania sądowego”.
59.
01.02.2019
__brak__brakpetycja z 1.02.2019
(plik PDF)
pozostawiona bez rozpatrzenia
Petycja pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach.
58.
31.01.2019
__brak__brakpetycja z 31.01.2019
(plik PDF)
rozpatrzonaNegatywny - działania prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów prowadzone są z urzędu a nie na wniosek osób wnoszących zastrzeżenia do organu nadzoru.

Publikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego cyfrowych odwzorowań (skanów) petycji na stronie internetowej www.knf.gov.pl stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195).

Wyłączną odpowiedzialność za treść petycji ponosi podmiot wnoszący petycję.