Uchwały i zarządzenia dot. sektora bankowego

data aktualizacji 26 kwietnia 2019

Teksty uchwał publikowane są w Dziennikach Urzędowych KNF →

icon_doc_pdf_small Uchwała nr 9/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

icon_doc_pdf_small  Uchwała Nr 633/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2015 r.  w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Uchwała Nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (zastępuje uchwałę nr 9/2007 KNB)
(Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, który utrzymuje w mocy art. 137 pkt 3 ustawy Prawo bankowe zmienianej w art. 68 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, normy płynności krótkoterminowej określone w uchwale Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r. lub do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów określającego wyższy wymóg w zakresie płynności, o którym mowa w artykule 412 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, jeżeli w tym rozporządzeniu zostanie określony wymóg LCR wynoszący 100%.
Wynika stąd, że do momentu rozpoczęcia obowiązywania normy LCR na poziomie 100%, banki obowiązują normy płynności krótkoterminowej określone w uchwale Nr 386/2008 KNF. Normy płynności długoterminowej określone w uchwale Nr 386/2008 KNF obowiązują do momentu, gdy znajdzie zastosowanie akt delegowany dotyczący normy NSFR, o którym mowa w art. 510 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013.")

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowego wyodrębnienia kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej a bankiem przejmującym tę działalność (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 29)

Archiwum uchwał