Grupa II – Krajowy Depozyt, spółki prowadzące izbę rozliczeniową lub spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji

data aktualizacji

UWAGA! 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, został przedłużony do dnia 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podmiotach rynku kapitałowego, należących do grupy II, w skład której wchodzą Krajowy Depozyt oraz spółki, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność dla rynku regulowanego czy dla giełdy towarowej:

  • prowadzące izbę rozliczeniową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji;
  • prowadzące izbę rozrachunkową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji;
  • prowadzące izbę rozliczeniową i rozrachunkową, które wykonują funkcję giełdowej izby rozrachunkowej; 
  • prowadzące giełdową izbę rozrachunkową, 
spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wraz z dokonaniem wpłaty, podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej, wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Opłatę roczną, należną od podmiotu w danej grupie, za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota wpłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku grupy II, jest średnia wartość przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Deklaracja o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego, przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, w związku z czym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki, wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt we wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00 pod nr telefonu: (22) 262 50 21 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r.  poz.2486 z późn. zm.)
  • Art. 163 ust. 3-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.)
  • Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 z późn. zm.)