Grupa II – Krajowy Depozyt, spółki prowadzące izbę rozliczeniową lub rozrachunkową, spółki wykonujące czynności z zakresu rozliczania lub rozrachunku transakcji oraz spółki prowadzące giełdową izbę rozrachunkową - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty rynku kapitałowego

Grupa II – Krajowy Depozyt, spółki prowadzące izbę rozliczeniową lub rozrachunkową, spółki wykonujące czynności z zakresu rozliczania lub rozrachunku transakcji oraz spółki prowadzące giełdową izbę rozrachunkową

Data aktualizacji:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy II, w skład której wchodzą Krajowy Depozyt oraz spółki, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność dla rynku regulowanego czy dla giełdy towarowej, prowadzące:
  • izbę rozliczeniową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji;
  • izbę rozrachunkową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji;
  • izbę rozrachunkową oraz spółki, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji;
  • prowadzące izbę rozliczeniową i rozrachunkową, które wykonują funkcję giełdowej izby rozrachunkowej;
  • giełdową izbę rozrachunkową;

spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.


Wraz z uiszczeniem opłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia opłaty

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej, należnej od danego podmiotu, i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota opłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku grupy II, jest średnia wartość przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Deklaracja  o opłacie rocznej za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: 
https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 52 70, (22) 262 50 21 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: