Sprawozdawczość dotycząca działalności sprzedażowej firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Dom maklerski, biuro maklerskie, niebędąca biurem maklerskim wyodrębniona jednostka banku prowadząca działalność maklerską, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz zagraniczna osoba prawna, przekazują Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej.

1 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 2315) („Rozporządzenie”). 

Załącznik nr 10 Rozporządzenia określa wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. 

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone za każdy kwartał roku kalendarzowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.  

W celu umożliwienia sprawnej i terminowej realizacji ww. obowiązku udostępniamy: