Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komisja

Data aktualizacji:

SKŁAD KOMISJI

Jacek Jastrzębski - Przewodniczący KNF

 Przewodniczący KNF

Marcin Mikołajczyk - Zastępca Przewodniczącego KNF

Marcin Mikołajczyk

Sebastian Skuza - Zastępca Przewodniczącego KNF

Sebastian Skuza

Krystian Wiercioch - Zastępca Przewodniczącego KNF

Krystian_Wiercioch.jpg

Pozostali członkowie:

Jarosław Niezgoda
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Wacław Turek
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

Marcin Wroński
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Paweł Szałamacha  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Wojciech Dyduch
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Maciej Tomczak
Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Piotr Tomaszewski 
Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Chróstny
Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Radosław Kujawa
Przedstawiciel ministra – Koordynatora Służb Specjalnych

ZADANIA KOMISJI

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych oraz nad sektorem instytucji pożyczkowych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

  • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.