Komisja

data aktualizacji 15 listopada 2018

SKŁAD KOMISJI

Marcin Pachucki - p.o. Przewodniczącego KNF

Marcin_Pachucki.jpg


Andrzej Diakonow - Zastępca Przewodniczącego KNF

Andrzej_Diakonow


Pozostali członkowie:

Marcin Obroniecki   
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Mariusz Haładyj
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

Jan Wojtyła
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Andrzej Kaźmierczak  
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Zdzisław Sokal  
Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZADANIA KOMISJI

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

  • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.