Dokumenty ESMA

data aktualizacji 09 września 2019

Publiczne stanowisko ESMA "Rozważania o ujmowaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku wynikających z przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych" - Considerations on recognition of deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses (ESMA32-63-743)
(15-07-2019)

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018 – European Common Enforcement Priorities for 2018 IFRS financial statements (ESMA32-63-503)
(30-10-2018)

Raport ESMA z działalności nadzorczej i regulacyjnej prowadzonej w 2017 r. w zakresie nadzoru nad informacją finansową – Report. Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2017 (ESMA32-63-424).
(03-04-2018)

Publiczne Stanowisko ESMA ws. wpływu reformy podatkowej w USA na rachunkowość podatku dochodowego zgodną z MSSF - Public Statement. Accounting for Income Tax consequences of the United States Tax Cuts and Jobs Act under IFRS (ESMA32-63-423).
(31-01-2018)

Komunikat w sprawie publikacji przez ESMA nowych dokumentów dotyczących wprowadzenia jednolitego formatu raportowania dla raportów okresowych (ESEF)
(16-01-2018)

Pytania i odpowiedzi (Q&As). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APMs) – Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (ESMA32-51-479).
(30-10-2017)

Wyniki analizy ESMA nt. wpływu nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 i MSSF 15) w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016 oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2017 r. – Summary of findings. Results of the fact-finding exercise on disclosure of the impact of the new accounting standards in the 2016 and 2017 interim IFRS financial statements (ESMA32-63-364)
(27-10-2017)

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2017 – European common enforcement priorities for 2017 IFRS financial statements (ESMA32-63-340)
(27-10-2017)

Report. Review of Fair Value Measurement in the IFRS financial statements (Raport. Przegląd w zakresie ustalania wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF, ESMA32-67-284)
(24-07-2017)

Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywynch pomiarów wyników, ESMA32-51-370)
(24-07-2017)

Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs). (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników, ESMA32-51-370)
(30-01-2017)

Publiczne Stanowisko Issues for consideration in implementing IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers (Publiczne Stanowisko ESMA ws. zagadnień do uwzględnienia przy implementacji MSSF 15 "Przychody z umów z klientami) (ESMA/2016/1148)
(22-07-2016)
icon_doc_pdf_small  stanowisko
icon_doc_pdf_small  komunikat

Projekt standardu technicznego ESMA dotyczący obowiązku rozliczeniowego dla niektórych kontraktów pochodnych w PLN
(12-11-2015)
icon_doc_pdf_small  raport ESMA

Publiczne Stanowisko ESMA Improving the quality of disclosures in the financial statements (Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych) (2015/ESMA/1609)
(28-10-2015)
icon_doc_pdf_small  stanowisko
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2015 (2015/ESMA/1608)
(28-10-2015)
icon_doc_pdf_small wersja polska 
icon_doc_pdf_small  wersja angielska
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Opinia ESMA ws. stosowania wymogów MSSF w odniesieniu do ujęcia opłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów (2015/ESMA/1462)
(7-10-2015)
icon_doc_pdf_small  opinia ESMA


Wytyczne ESMA w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników (ESMA/2015/1057, Załącznik IV, 30.06.2015 r.).
(2-07-2015)

icon_doc_pdf_small  raport dot. wytycznych
icon_doc_pdf_small  wytyczne (pl ; ang)
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Dokument konsultacyjny ESMA określający projekt RTS w zakresie wymogów  technicznych dot. dostępu do informacji regulowanych na poziomie UE. Konsultacje trwają do 30 marca 2015 r.
(7-01-2015)
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za  rok 2014 (ESMA/2014/1309).
(29-10-2014)
icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy 


Wytyczne ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową (ESMA/2014/807, Zał. IV).
(10-07-2014)
icon_doc_pdf_small  wytyczne
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy
icon_doc_pdf_small  tłumaczenie wytycznych


Raport ESMA ws. stosowania wymogów dot. rachunkowości w zakresie połączeń jednostek w sprawozdaniach finansowych (ESMA/2014/643).
(18-06-2014)
icon_doc_pdf_small raport
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Dokument konsultacyjny ESMA dot. Wytycznych ESMA ws. Alternatywnych Pomiarów Wyników (ESMA/2014/175).
(14-02-2014)
icon_doc_pdf_small  dokument konsultacyjny
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Raport ESMA ws. porównywalności sprawozdań finansowych instytucji finansowych (ESMA/2013/1664).
(20-11-2013)
icon_doc_pdf_small  raport
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie europejskich wspólnych priorytetów nadzorczych w odniesieniu do sprawozdań finansowych emitentów sporządzonych za rok 2013 (ESMA/2013/1634).
(13-11-2013)
icon_doc_pdf_small  wersja angielska
icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy

Dokument konsultacyjny ESMA dot. Wytycznych ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową (ESMA/2013/1013).
ESMA rozważy wszystkie komentarze i odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie konsultacyjnym, otrzymane do dnia 15.10.2013 r., które powinny być składane na stronie internetowej ESMA: www.esma.europa.eu w zakładce "Your input - Consultations".
(22-07-2013)
icon_doc_pdf_small  dokument konsultacyjny 
icon_doc_pdf_small  komunikat prasowy  


Raport ESMA podsumowujący konsultacje na temat koncepcji istotności w sprawozdawczości finansowej (ESMA/2013/218).
(18-02-2013)
icon_doc_pdf_small  raport

Raport ESMA z przeglądu w zakresie utraty wartości "wartości firmy" i innych wartości niematerialnych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF (ESMA/2013/2).

(21-01-2013)
icon_doc_pdf_small raport 
icon_doc_pdf_small komunikat prasowy 
 
Publiczne Stanowisko ESMA ws. europejskich priorytetów nadzorczych w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok 2012 (ESMA/2012/725).
(9-01-2013)
icon_doc_pdf_small  wersja angielska
icon_doc_pdf_small  wersja polska

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie podejścia dotyczącego forbearance w sprawozdaniach finansowych instytucji finansowych, sporządzonych zgodnie z MSSF (ESMA/2012/853).
(20-12-2012)
icon_doc_pdf_small stanowisko 
icon_doc_pdf_small komunikat prasowy