Dokumenty ESMA

data aktualizacji

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2022 rok

Zmienione Wytyczne ESMA dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych i interakcje z nadzorem ostrożnościowym (ESMA70-159-4966 PL) oraz Raport nt. tych zmian – Final Report - Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision (ESMA70-159-4966)

Publiczne Stanowisko ws. wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na półroczne raporty finansowe emitentów

Publiczne Stanowisko ws. przejrzystości wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 rok

Publiczne stanowisko ESMA ws. ujawniania istotnych zasad rachunkowości i istotnych osądów związanych z trzecią serią długoterminowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (Targeted Longer-Terms Refinancing Operations - TLTRO III)

Publiczne Stanowisko ws. koordynacji działań nadzorczych - rachunkowość ulg zw. z COVID-19 dot. umów leasingowych 

Q&A dot. Wytycznych ESMA ws. APMs (Alternative Performance Measures) – uaktualnienie w zw. z COVID-19 (pytanie 18)

Zmienione Wytyczne ESMA ws. nadzoru nad informacją finansową oraz Raport nt. tych zmian – Report on Amendments to ESMA Guidelines on Enforcement of Financial Information (ESMA32-67-613) and amended ESMA Guidelines (ESMA32-50-218)

Raport dotyczący stosowania w informacjach przekazywanych przez spółki Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM) oraz zgodności tych ujawnień z Wytycznymi ESMA w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników - Report  On the use of Alternative Performance Measures and on the compliance with ESMA’s APM Guidelines (ESMA 32-334-150)

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych za rok 2019 – European Common Enforcement Priorities for 2019 annual financial reports (ESMA32-63-791)

Publiczne stanowisko ESMA "Rozważania o ujmowaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku wynikających z przeniesienia na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych" - Considerations on recognition of deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses (ESMA32-63-743)
(15-07-2019)

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018 – European Common Enforcement Priorities for 2018 IFRS financial statements (ESMA32-63-503)
(30-10-2018)

Raport ESMA z działalności nadzorczej i regulacyjnej prowadzonej w 2017 r. w zakresie nadzoru nad informacją finansową – Report. Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2017 (ESMA32-63-424).
(03-04-2018)

Publiczne Stanowisko ESMA ws. wpływu reformy podatkowej w USA na rachunkowość podatku dochodowego zgodną z MSSF - Public Statement. Accounting for Income Tax consequences of the United States Tax Cuts and Jobs Act under IFRS (ESMA32-63-423).
(31-01-2018)

Komunikat w sprawie publikacji przez ESMA nowych dokumentów dotyczących wprowadzenia jednolitego formatu raportowania dla raportów okresowych (ESEF)
(16-01-2018)

Pytania i odpowiedzi (Q&As). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APMs) – Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (ESMA32-51-479).
(30-10-2017)

Wyniki analizy ESMA nt. wpływu nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 i MSSF 15) w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016 oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2017 r. – Summary of findings. Results of the fact-finding exercise on disclosure of the impact of the new accounting standards in the 2016 and 2017 interim IFRS financial statements (ESMA32-63-364)
(27-10-2017)

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2017 – European common enforcement priorities for 2017 IFRS financial statements (ESMA32-63-340)
(27-10-2017)

Report. Review of Fair Value Measurement in the IFRS financial statements (Raport. Przegląd w zakresie ustalania wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF, ESMA32-67-284)
(24-07-2017)

Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywynch pomiarów wyników, ESMA32-51-370)
(24-07-2017)

Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs). (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników, ESMA32-51-370)
(30-01-2017)