Grupa V – spółki publiczne

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy V spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do dnia 31 sierpnia publikowany jest Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy/deklaracja_koszty_nadzoru

Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki zaliczona jest do grupy V podmiotów rynku kapitałowego.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku spółki publicznej jest kapitał własny wykazany w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy (art. 94a ustawy o ofercie publicznej).

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 i art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1289, z późn. zm.)
  • Art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1639)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r., poz.2347 z późn. zm.)