Grupa V – spółki publiczne o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

data aktualizacji

UWAGA! 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, został przedłużony do dnia 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podmiotach rynku kapitałowego, należących do grupy V, w skład której wchodzą spółki publiczne, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu w przypadku, gdy Rzeczpospolita Polska jest siedzibą tej spółki, zaliczona jest do grupy V podmiotów rynku kapitałowego.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej, wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku 

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty 

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie, za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota wpłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku spółki publicznej, jest kapitał własny, wykazany w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy (art. 94a ustawy o ofercie publicznej). Opłata stanowi nie więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1500 euro. Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrf/faces/dataPreEditadvrf.xhtml

Deklaracja o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego, przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, w związku z czym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki, wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt we wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00 pod nr telefonu: (22) 262 50 21 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 i art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 z późn. zm.)
  • Art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2486 z późn. zm.)