IOPS - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

IOPS - International Organisation of Pension Supervisors 

Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych
www.iopsweb.org 

Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad prywatnymi systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza 90 członków i obserwatorów reprezentujących organy nadzorcze z 79 jurysdykcji i terytoriów na całym świecie. Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora prywatnych systemów emerytalnych, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy organami nadzoru jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie  systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

Organizacja tworzy raporty i analizy z zakresu funkcjonowania i nadzoru prywatnych systemów emerytalnych w oparciu o doświadczenia krajów członkowskich oraz dostępną literaturę naukową. Istotnym elementem działalności  jest opracowywanie i aktualizowanie zasad i zaleceń dotyczących nadzoru nad prywatnymi systemami emerytalnymi (IOPS Principles of Private Pension Supervision). 

Statut Organizacji wyróżnia następujące organy: 

  • Walne zgromadzenie członków,
  • Komitet Wykonawczy, wraz z podległymi mu komitetami i podkomitetami,
  • Sekretariat.
Polski organ nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego, uczestniczy w pracach Organizacji od początku jej istnienia.