Informacje dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Egzaminy

Informacje dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi