Wytyczne ESMA

data aktualizacji

W niniejszym dziale zostały zamieszczone informacje dotyczące wytycznych, które Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) był zobowiązany wydać na podstawie rozporządzenia MAR.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010, w celu ustanowienia spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych, ESMA może wydawać wytyczne skierowane do krajowych organów nadzoru lub uczestników rynku finansowego.

W ciągu dwóch miesięcy od wydania danych wytycznych każdy krajowy organ nadzoru potwierdza, czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do nich. Jeżeli krajowy organ nadzoru nie stosuje się do tych wytycznych, powiadamia o tym ESMA, podając uzasadnienie. Stosowanie wytycznych ESMA oznacza posługiwanie się wytycznymi przez organ nadzoru w praktyce nadzorczej.

Rozporządzenie MAR przewiduje wydanie przez ESMA wytycznych w trzech obszarach:
1)    opóźnienia ujawnienia informacji poufnych,
2)    badania rynku,
3)    przykładowego, otwartego wykazu informacji poufnych na rynkach towarowych.

Wytyczne dotyczące opóźnienia ujawnienia informacji poufnych

Zgodnie z art. 17 ust. 11 rozporządzenia MAR, ESMA została zobowiązana do wydania wytycznych w celu ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu uzasadnionych interesów emitentów oraz sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

W ramach realizacji tego zobowiązania, w dniu 20 października 2016 r., ESMA przyjęła dokument pt. Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych. Dokument ten został opublikowany w tym samym dniu na stronie internetowej ESMA w polskiej wersji językowej. Zawarte w tym dokumencie wytyczne zostały w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjęte przez UKNF do stosowania w praktyce nadzorczej.

Wytyczne przeznaczone dla osób, do których adresowane jest badanie rynku

Zgodnie z art. 11 ust. 11 rozporządzenia MAR, ESMA została zobowiązana do wydania wytycznych przeznaczonych dla osób, do których adresowane jest badanie rynku,
w odniesieniu do:
a)    czynników, które takie osoby muszą wziąć pod uwagę, gdy w ramach badania rynkowego są im ujawniane informacje, tak aby mogły ocenić, czy dane informacje są informacjami poufnymi;
b)    kroków, które takie osoby muszą podjąć, gdy ujawniono im informacje poufne, tak aby mogły spełnić wymogi art. 8 rozporządzenia MAR (w zakresie wykorzystywania informacji poufnych) oraz art. 10 rozporządzenia MAR (w zakresie bezprawnego ujawniania informacji poufnych); oraz
c)    zapisów, które takie osoby muszą przechowywać w celu wykazania, że spełniły wymogi art. 8 rozporządzenia MAR (w zakresie wykorzystywania informacji poufnych) oraz art. 10 rozporządzenia MAR (w zakresie bezprawnego ujawniania informacji poufnych).

W ramach realizacji tego zobowiązania, w dniu 20 października 2016 r., ESMA przyjęła dokument pt. Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Osoby, do których są adresowane badania rynku. Dokument ten został opublikowany w dniu 10 listopada 2016 r. na stronie internetowej ESMA w polskiej wersji językowej. Zawarte w tym dokumencie wytyczne zostały w dniu 23 grudnia 2016 r. przyjęte przez UKNF do stosowania w praktyce nadzorczej.