Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek pośredników kredytu hipotecznego

Pytania i odpowiedzi

Czy jednym wnioskiem można wystąpić o rejestracje wielu agentów?

Czy możliwe będzie świadczenie przez spółkę usług doradczych i używanie w nazwie dla określenia działalności lub reklamy sformułowania „niezależny doradca”?

Czy pracownicy spółki – specjaliści ds. kredytów, którzy wykonując czynności na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług kredytowych wyłącznie na rzecz spółki, będą agentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa)?

Czy przedsiębiorca, który jest pośrednikiem kredytu hipotecznego może być agentem innego pośrednika kredytu hipotecznego?

Czy zgłaszana będzie tylko firma jako całość, czy każdy z pracowników osobno? Czy zgłaszane będą mogły być firmy współpracujące? Na jakiej podstawie?

Czy na przedsiębiorcy spoczywają obowiązki przewidziane w art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa), gdy wykonuje on dla kredytodawcy, zgodnie z zawartą przez nich umową, czynności faktyczne z art. 4 pkt 15 lit. b Ustawy (prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne inne niż przedstawianie lub oferowanie konsumentom umowy o kredyt hipoteczny z art. 4 pkt 15 lit. Ustawy), nie mając dostępu do treści umowy kredytu hipotecznego, jaką zawarł konsument z kredytodawcą?

Czy przedsiębiorca będzie pośrednikiem kredytu hipotecznego w sytuacji, kiedy wykonuje czynności wymienione w art. 4 pkt 15 lit. a i b ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa), a nie wykonuje czynności wymienionych w lit. c Ustawy?

Czy spółka cywilna może być zarejestrowana jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent?

Czy wpis agenta/pośrednika kredytu hipotecznego działającego w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy jest postrzegany jako wpis do rejestru działalności regulowanej i podlega opłacie skarbowej ?

Jak należy rozumieć pojęcie "osoba zarządzająca bezpośrednio odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości", o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa)? Czy osobą taką będzie członek zarządu spółki, czy osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 pkt 13 lit. c Ustawy a która bezpośrednio zarządza lub sprawuje bezpośredni nadzór nad osobami, o których mowa w art. 4 pkt 13 lit. a lub b Ustawy? Czy w razie uznania, że intencją ustawodawcy było wskazanie, że osobą tą będzie członek zarządu, to czy istnieje możliwość przejęcia odpowiedzialności przez jednego z członków zarządu, który zostanie wyznaczony przez zarząd do pełnienia nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez pośrednika kredytu hipotecznego?

Specjaliści ds. kredytów zatrudnieni są u przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę (na część etatu) oraz na podstawie umowy o świadczenie usług (zwanej dalej umową). W ramach umowy wykonują czynności pośrednictwa hipotecznego wyłącznie na rzecz tego przedsiębiorcy, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy takie osoby, mając łączoną formę zatrudnienia, będą agentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa)?

Zamierzam prowadzić działalność jako pośrednik kredytu hipotecznego podejmując współpracę z kilkoma bankami. Czy mam obowiązek samodzielnie zarejestrować swoją działalność w KNF, czy zrobią to za mnie banki, z którymi będę współpracować?

Spółka zamierza współpracować z kilkoma dużymi bankami w zakresie pośrednictwa sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Czy spółka będzie uznana za powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego lub niepowiązanego pośrednika kredytu hipotecznego i zaistnieje obowiązek uzyskania przez spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego?

Czy kryterium posiadania wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego, które musi spełnić członek zarządu osoby prawnej będącej pośrednikiem kredytu hipotecznego, aby być zwolnionym z egzaminu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa), dotyczy wszystkich członków zarządu? Czy obowiązek ten można odnosić tylko do tych członków zarządu, którzy odpowiedzialni są za pion, w którym realizowane są działania pośrednika kredytu hipotecznego?

Czy składając wniosek dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba przedstawić zaświadczenie z KRK dla wszystkich osób wchodzących w skład personelu? Czy w takim przypadku wystarczą oświadczenia osób wchodzących w skład personelu, że nie są one skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa)?

Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ustawa) wymogu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. d Ustawy, nie stosuje się do osób, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Jak należy rozumieć pojęcie uzyskania tytułu magistra na studiach ekonomicznych i prawniczych?