Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 75. ust 1. i 2 UoKH pośrednicy kredytu hipotecznego są obowiązani do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie nieprzekraczającej 0,3% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).

Zapis art. 75 ust. 3 UoKH stanowi, że Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)   terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1,
2)   sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1,

mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności sprawowanego nadzoru oraz możliwość rozliczania należności z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.346)

Szczegółowe regulacje dotyczące wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru znajdują się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2514) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002514

Informacje i formularze do wpłat dostępne są  na stronie internetowej KNF - https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/wplaty_pokrycie_kosztow_nadzoru/posrednicy_kredytu_hipotecznego 

W przypadku pytań dotyczących deklaracji i wpłat na pokrycie kosztów nadzoru prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.