Działalność transgraniczna - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek pośredników kredytu hipotecznego

Działalność transgraniczna i przez oddział pośredników kredytu hipotecznego i agentów

Data aktualizacji:

Świadczenie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego w państwach członkowskich - powiadomienia paszportowe

Pośrednik kredytu hipotecznego, a także jego agent, którzy uzyskali dopuszczenie do działalności przez organ nadzoru macierzystego państwa członkowskiego, mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, bez wymogu uzyskiwania kolejnego dopuszczenia do działalności wydawanego przez organy nadzoru przyjmujących państw członkowskich.

Zatem, pośrednicy kredytu hipotecznego oraz ich agenci figurujący w dziale I rejestru pośredników kredytowych mogą podjąć działalność gospodarczą na terenie innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedsiębiorca może prowadzić działalność przez oddział lub transgranicznie. 

Decyzja o podjęciu przez pośrednika bądź agenta działalności w innym kraju członkowskim, nakłada zarówno na tego pośrednika lub agenta, jak i organ nadzoru, obowiązki informacyjne i nadzorcze.

Zgodnie z art. 67 UoKH:

1.    Pośrednik kredytu hipotecznego lub agent, który ma zamiar prowadzić działalność na terytorium goszczącego państwa członkowskiego przez oddział lub transgranicznie zawiadamia, w formie pisemnej, o tym zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Zawiadomienie to zawiera:

a.   nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium pośrednik kredytu hipotecznego zamierza utworzyć oddział;
b.   firmę, siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego;
c.   firmę, siedzibę i adres oddziału, a także siedzibę i adres głównego miejsca wykonywania działalności;
d.   firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa pośrednik kredytu hipotecznego – w przypadku powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.

3.    Pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany informować o zmianach w zakresie informacji, o których mowa w pkt. 2.
4.    Komisja Nadzoru Finansowego przesyła powyższe zawiadomienie właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania i jednocześnie powiadamia o tym zainteresowany podmiot.

Informacja o podjęciu przez pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta działalności w innym państwie członkowskim, zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 6 oraz art. 63 ust. 2 pkt 6 UoKH, znajduje odzwierciedlenie w dziale I rejestru pośredników kredytowych w zakładce „Pośrednicy-dział transgr.” (pełny tytuł: Działalność pośredników w innych państwach członkowskich w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział).

Zgodnie z art. 68 UoKH, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, mogą wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział, jeżeli są dopuszczeni do wykonywania tej działalności i wpisani do właściwego rejestru w macierzystym państwie członkowskim.

Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent pisemnie zawiadamiają organ nadzorczy macierzystego państwa członkowskiego o zamiarze prowadzenia działalności w Polsce, zaś organ ten przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego następujące informacje:

1)   firmę (nazwę) podmiotu lub firmę (nazwę) agenta, a także adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie możliwe uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności,
2)   firmę (nazwę) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności podmiotu w macierzystym państwie członkowskim,
3)   firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa pośrednik kredytu hipotecznego - w przypadku powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego wykonujący działalność przez oddział jest obowiązany zapewnić, że personel oddziału tego pośrednika odbył szkolenie zakończone egzaminem obejmującym zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 UoKH, uwzględniającym przepisy prawa polskiego w tym zakresie.