Agenci pośredników kredytu hipotecznego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

1.    Agent pośrednika kredytu hipotecznego – kto może nim zostać?

Zgodnie z art. 4 pkt 1 UoKH, agent to przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., wykonujący czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego.

Zgodnie z art. 431 k.c., przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

Spółka cywilna nie może zostać zarejestrowana jako agent pośrednika kredytu hipotecznego, ponieważ nie jest podmiotem, któremu k.c. przyznaje zdolność prawną. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników, którego dotyczą przepisy o agentach pośrednika kredytu hipotecznego, powinien zostać zgłoszony przez pośrednika indywidualnie.

2.     Jak zostać agentem pośrednika kredytu hipotecznego?

Wniosek do KNF o dokonanie wpisu agenta do działu I rejestru pośredników kredytowych (w zakładce „Agenci”) składa pośrednik kredytu hipotecznego, na rzecz którego działa dany agent. Wszystkich formalności związanych z dostarczeniem niezbędnych dokumentów agent dopełnia bezpośrednio z pośrednikiem. KNF przyjmuje wniosek pośrednika kredytu hipotecznego wraz z załącznikami i dokonuje wpisu jego agenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Działalność w charakterze agenta pośrednika kredytu hipotecznego nie wymaga od agenta uzyskania zezwolenia KNF. 

Dokonanie przez KNF wpisu agenta pośrednika kredytu hipotecznego do działu I rejestru pośredników kredytowych (w zakładce „Agenci”) nie podlega opłacie.

Wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu agenta dostępny jest na stronie internetowej KNF https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_posrednikow_kredytu_hipotecznego

3.    Wykreślenie agenta pośrednika kredytu hipotecznego z rejestru

W przypadku rozwiązania umowy agencyjnej pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy, wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o wykreślenie agenta z rejestru pośredników kredytowych (art. 65 ust 2 UoKH).

Do korespondencji z UKNF rekomendujemy korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.