Dział I rejestru pośredników kredytowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Konstrukcja działu pierwszego rejestru pośredników kredytowych

Zgodnie z art. 62 UoKH, dział I rejestru pośredników kredytowych udostępniony jest na stronie internetowej KNF https://www.knf.gov.pl/podmioty/posrednictwo_kredytowe/dzial_I 

Uwidocznione w dziale pierwszym rejestru dane pośredników kredytu hipotecznego zgodne są z art. 63 ust. 1 i 2 UoKH i zawierają:

I. W odniesieniu do osób fizycznych będących pośrednikami kredytu hipotecznego:

1)   numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych (tzw. numer RPH),
2)   dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:

a)  imię lub imiona i nazwisko,
b)  adres miejsca prowadzenia działalności,
c)  NIP,
d)  numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
e)  firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą;

3)   informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik, 

4)   dane agenta:

a) w przypadku gdy agentem jest osoba fizyczna:

– imię lub imiona i nazwisko,
– adres miejsca prowadzenia działalności,
– NIP,
– numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
– w przypadku gdy agent świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział – nazwę państwa członkowskiego, w którym agent świadczy te usługi,
– firmę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,

b) w przypadku gdy agentem jest podmiot niebędący osobą fizyczną:

– firmę podmiotu,
– wykaz wspólników lub członków zarządu zawierający dane określone w pkt 2 lit. a i c,
– siedzibę i adres,
– NIP,
– numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS),
– w przypadku gdy agent świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział – nazwę państwa członkowskiego, w którym agent świadczy te usługi;

5)   numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1 UoKH, oraz okres obowiązywania tej umowy;
6)   w przypadku gdy pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym pośrednik świadczy te usługi.

II. W odniesieniu do pośredników kredytu hipotecznego niebędących osobami fizycznymi:

1)   numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych,
2)   dane pośrednika kredytu hipotecznego obejmujące:

a)  firmę podmiotu,
b)  siedzibę i adres,
c)  numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS),
d)  NIP,
e)  wykaz wspólników lub członków zarządu zawierający dane określone w ust. 1 pkt 2 lit. a i c UoKH;

3)   informację, czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, oraz firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa ten pośrednik,
4)   dane agenta, o których mowa w ust. 1 pkt 4 UoKH,
5)   numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 55 ust. 1 UoKH, oraz okres obowiązywania tej umowy,
6)   w przypadku gdy pośrednik świadczy usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego w ramach działalności transgranicznej lub przez oddział - nazwę państwa członkowskiego, w którym pośrednik świadczy te usługi.