Rynek emerytalny

data aktualizacji 09 marca 2020

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF ws obowiązków notyfikacyjnych OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE
(z dnia 31 stycznia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie realizacji wypłaty środków z rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, który w chwili śmierci  pozostawał w związku małżeńskim
(z dnia 18 lipca 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące zakresu przedmiotowego tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(z dnia 14 maja 2015 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko KNF w sprawie w sprawie przetwarzania danych osobowych klientów przez instytucje finansowe
(z dnia 30 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF ws. lokowania aktywów funduszy emerytalnych w lokaty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz klasyfikacji lokat funduszy jako lokaty denominowane w walucie krajowej bądź denominowane w walucie innej niż krajowa.
(z dnia 30 czerwca 2014)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące zakazu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz OFE.
(z dnia 28 marca 2014)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF odnośnie działań, które powinny zostać podjęte przez podmioty nadzorowane w związku z rosnącą liczbą wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych.
(z dnia 11 lutego 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie wypłat transferowych OFE dla umów sprzed 1 stycznia 2012 r. 
(z dnia 31 stycznia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie sposobu realizacji przez banki funkcji depozytariuszy funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
(z dnia 25 listopada 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie klasyfikacji lokat OFE w zdematerializowane i zabezpieczone dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty zagraniczne
(z dnia 3 października 2011 r.)

Stanowiska archiwalna