Rynek ubezpieczeń

data aktualizacji 12 lutego 2020

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF dotyczące realizacji obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
(z dnia 27 grudnia 2019 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r.
(z dnia 3 grudnia 2019 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF dotyczące ubezpieczeń z grupy 3 działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(z dnia 17 lipca 2019 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF dotyczące adekwatności składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych
(z dnia 6 maja 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stóp technicznych stosowanych do wyceny bilansowej rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości
(z dnia 13 lutego 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(z dnia 23 października 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat w sprawie roli i znaczenia realizacji przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji funkcji zgodności z przepisami
(z dnia 20 sierpnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.
(z dnia 5 grudnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
(z dnia 13 lipca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie Bazy Danych Ubezpieczeniowych tworzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
(z dnia 8 maja 2017 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF w sprawie zasad zamieszczania przez zakłady ubezpieczeń na swoich stronach internetowych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umów
(z dnia 4 kwietnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
(z dnia 8 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 
(z dnia 6 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące produktów finansowych o charakterze polis lokacyjnych
(z dnia 10 października 2016)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące zasad  składania wniosków do KRS  o wpis prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
(z dnia 29 września 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące podatku od aktywów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
(z dnia 7 kwietnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie procesu badania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2015 r. przez biegłych rewidentów
(z dnia 4 marca 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie wymagań w zakresie systemu zarządzania funkcjonującego w zakładzie ubezpieczeń/reasekuracji
(z dnia 16 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące stosowania przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji zachowawczej polityki dywidendowej
(z dnia 2 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej  zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI
(z dnia 1 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej
(z dnia 28 września 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie przetwarzania danych osobowych klientów przez instytucje finansowe
(z dnia 30 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
(z dnia 4 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 2 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Wystąpienie do PIU ws. poparcia wdrożenia modelu bezpośredniej likwidacji szkód
(z dnia 12 maja 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF odnośnie działań, które powinny zostać podjęte przez podmioty nadzorowane w związku z rosnącą liczbą wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych
(z dnia 11 lutego 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
(z dnia 11 grudnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 10 grudnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 
(z dnia 30 września 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF stanowiące odpowiedź na publikację przez Rzecznika Ubezpieczonych raportu nt ubezpieczeń kapitałowych
(z dnia 20 grudnia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń
(z dnia 5 grudnia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 28 listopada 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie adekwatności składek ubezpieczeniowych skierowane do zakładów ubezpieczeń
(z dnia 2 października 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie praktyk sprzedażowych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych skierowane do podmiotów z rynku bankowego i ubezpieczeniowego
(z dnia 26 września 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie bancassurance 
(z dnia 21 lutego 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń 
(z dnia 13 lutego 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie informowania poszkodowanych przez zakłady ubezpieczeń o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu 
(z dnia 7 lutego 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(z dnia 18 listopada 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie informowania organu nadzoru o zamiarze zbycia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń
(z dnia 18 listopada 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zarządzania kapitałem w zakładach ubezpieczeń
(z dnia 18 listopada 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie stosowania wzorców umowy w postaci elektronicznej
(z dnia 28 lipca 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie podpisywania korekt do sprawozdań finansowych przez zakłady ubezpieczeń
(z dnia 19 maja 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF odnośnie prowadzenia przez zakłady ubezpieczeń działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych po dniu 1 maja 2011 r.
(z dnia 2 maja 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące praktyki żądania od osoby dochodzącej wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia budynków rolniczych przedłożenia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, w obrębie którego znajduje się ubezpieczony budynek
(z dnia 16 lutego 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF  odnośnie wykazywania aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń
(z dnia 12 stycznia 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie uwzględniania wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
(z dnia 26 kwietnia 2007 r.)