Rynek kapitałowy

data aktualizacji 12 sierpnia 2019

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie wybranych aspektów świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy usług doradztwa inwestycyjnego
(z dnia 14 lutego 2020 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 r. ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie
(z dnia 29 listopada 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Uzupełnienie „Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń (…)”, z dnia 21 grudnia 2018 r. w zakresie określania wynagrodzenia z tytułu zachęt

icon_doc_pdf_smallUzupełnienie „Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń (…)”, z dnia 21 grudnia 2018 r. w zakresie wymogów dokumentowania zachęt
(z dnia 17 września 2019 r.)

icon_doc_pdf_smallZaktualizowane stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/1129  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  w  sprawie  prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do  obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR
(z dnia 25 lipca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
(z dnia 11 lipca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(z dnia 29 marca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR)
(z dnia 22 marca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(z dnia 5 marca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF ws obowiązków notyfikacyjnych OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE
(z dnia 31 stycznia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko ws. wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI
(z dnia 29 stycznia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie interpretacji treści art. 83a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(z dnia 27 grudnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
(z dnia 21 grudnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Informacja o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących ASI
(z dnia 19 grudnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych
(z dnia 23 października 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad zarządzającymi ASI wpisanymi do rejestru zarządzających ASI
(z dnia 27 sierpnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego
(z dnia 8 sierpnia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie ofert publicznych papierów wartościowych przeprowadzanych na podstawie prospektu emisyjnego oraz ofert, do których nie ma zastosowania obowiązek prospektowy
(z dnia 28 czerwca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie umów gwarancji zawieranych przez towarzystwa z podmiotami trzecimi na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego
(z dnia 25 maja 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie zlecania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych
(z dnia 15 maja  2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
(z dnia 29 marca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej
(z dnia 5 marca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie sposobu określania przedmiotu działalności przez zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających ASI, jak również sposobu określania przedmiotu działalności ASI
(z dnia 24 stycznia 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.
(z dnia 5 grudnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat w sprawie ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne
(z dnia 29 listopada 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat w sprawie ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych
(z dnia 20 listopada 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie wpływu przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania na sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
(z dnia 10 lipca 2017 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu sporządzania informacji PIT-8c za rok, w którym klient uzyskał przychód ze sprzedaży instrumentów finansowych będących w posiadaniu tego klienta dłużej niż 5 lat
(z dnia 16 maja 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie zasad ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI, na podstawie art. 70zb i nast. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
(z dnia 26 kwietnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF odnośnie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
(z dnia 31 marca 2017 r.)

icon_doc_pdf_smallRozwiązania regulacyjne rekomendowane przez UKNF dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
(z dnia 29 marca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie skutków braku wydania rozporządzeń określających tryb, sposób oraz formę przekazywania do KNF przez ZAFI sprawozdań okresowych określonych w art. 110 i załączniku IV rozporządzenia 231/2013
(z dnia 28 października 2016 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko dotyczące prawidłowej organizacji procesu realizacji zleceń zamiany/konwersji jednostek uczestnictwa
(z dnia 11 lipca 2016 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia MAR w stosunku do podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych
(z dnia 30 czerwca 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR
(z dnia 28 czerwca 2016 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko w sprawie oferowania niektórych kategorii instrumentów finansowych przez firmy inwestycyjne w ramach tzw. ofert niepublicznych
(z dnia 30 maja 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko dotyczące zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem instrumentów pochodnych w odniesieniu do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych
(z dnia 25 maja 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie braku możliwości prowadzenia kilku rejestrów uczestników dla jednego funduszu inwestycyjnego
(z dnia 11 maja 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie nieprawidłowego obciążania kosztami zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych
(z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF w sprawie skutków wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L z 19 maja 2015 r. Nr 123, str. 98) w sytuacji braku implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 1.07.2011, str. 1 z późn. zm.)
(z dnia 26 stycznia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie żądań ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu przepisów art. 147 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi kierowanych przez dyrektorów oddziałów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oraz dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej wobec domów maklerskich
(z dnia 23 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie sposobu rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego składanych przez klientów tych podmiotów na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w kontekście rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 13a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(z dnia 23 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie współpracy firmy inwestycyjnej z podmiotami trzecimi w przedmiocie realizacji czynności związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej
(z dnia 14 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF przypominające o roli, jaką w procesie świadczenia usług maklerskich przez firmy inwestycyjne pełnią stanowiska Urzędu Komisji
(z dnia 14 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w zakresie działalności zagranicznych podmiotów maklerskich w Polsce na rynku Forex
(z dnia 30 listopada 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez TFI w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko w zakresie formy czynności prawnej, na mocy której strony postanawiają o możliwości składania sobie oświadczeń woli w formie elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(z dnia 7 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
(z dnia 4 września 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Ułatwienia w zatwierdzaniu prospektów emisyjnych
(z dnia 12 sierpnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF dotyczące wymaganego poziomu depozytu zabezpieczającego dla instrumentu finansowego
(z dnia 21 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Lista najczęściej popełnianych błędów w prospektach emisyjnych
(z dnia 21 lipca 2015 r.)

Wyniki kontroli NIK, dotyczącej sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi
(z dnia 21 maja 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Wystąpienie pokontrolne NIK
icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF
icon_doc_pdf_small Informacja o wynikach kontroli
icon_doc_pdf_small Końcowe stanowisko UKNF

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie przechowywania środków pieniężnych klientów przez firmy inwestycyjne
(z dnia 23 kwietnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie prawidłowego realizowania zleceń konwersji 
(z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko KNF w sprawie przetwarzania danych osobowych klientów przez instytucje finansowe
(z dnia 30 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)
(z dnia 27 maja 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF ws. publikacji przez TFI prospektów informacyjnych, KII oraz informacji reklamowych
(z dnia 20 marca 2014 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące zasad postępowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie organizacji i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych 
(z dnia 17 marca 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie obowiązku z art. 69 ustawy o ofercie
(z dnia 17 marca 2014 r.)

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF odnośnie działań, które powinny zostać podjęte przez podmioty nadzorowane w związku z rosnącą liczbą wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych
(z dnia 11 lutego 2014 r.)

icon_doc_pdf_small  Uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego
(z dnia 3 września 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie skutków nieimplementowania Dyrektywy ZAFI w terminie 
(z dnia 21 sierpnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex
(z dnia 17 lipca 2013 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów w zakresie informacji poufnych
(z dnia 26 lutego 2013 r.)


icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące stosowania przepisów Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze
(z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące stosowania art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(z dnia 10 kwietnia 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego
(z dnia 27 marca 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz ryzyk związnych z prowadzoną przez fundusze działanością inwestycyjną
(z dnia 1 grudnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie sposobu realizacji przez banki funkcji depozytariuszy funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
(z dnia 25 listopada 2011 r.)

Warunki przyjmowania i przekazywania przez firmy inwestycyjne świadczeń pięniężnych i niepieniężnych (tzw. Zachęty)
icon_doc_pdf_small Wyjaśnienia skierowane do Dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa (z dnia 10 sierpnia 2011 r.) 
icon_doc_pdf_small Wyjaśnienia skierowane do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (z dnia 10 sierpnia 2011 r.)  
icon_doc_pdf_small Wyjaśnienia skierowane do Domów Maklerskich, Biur Maklerskich oraz jednostek organizacyjnych banków (z dnia 09 sierpnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące praktyki domów maklerskich w zakresie stosowania wzorców umowy w postaci elektronicznej
(z dnia 28 lipca 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące kwestii stosowania od 1 lipca 2011 roku przepisów wspólnotowych UCITS IV w zakresie dokumentu "kluczowe informacje dla inwestorów" wobec braku implementacji pakietu UCITS IV do polskiego prawa
(z dnia 24 czerwca 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie raportów biegłych rewidentów dotyczących przechowywania przez firmy inwestycyjne i banki aktywów klientów 
(z dnia 18 marca 2011 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie konieczności zamieszczania w składanych do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego prospektach emisyjnych informacji o potencjalnej możliwości niespełnienia przez emitentów wymogów dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i o ryzykach dla inwestorów z tym związanych  
(z dnia 4 marca 2011)

icon_doc_pdf_small  Niepotrzebnie przekazywane aneksy do prospektu emisyjnego
(z dnia 16 listopada 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania art. 432 § 4 k.s.h. w przypadku ofert publicznych prowadzonych na podstawie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
(z dnia 30 września 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie stosowania art. 86 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym dotyczące formy powierzenia radzie nadzorczej zadań komitetu audytu 
(z dnia 2 czerwca 2010 r.)  

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie ofert publicznych akcji kierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy 
(z dnia 16 lutego 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie możliwości przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego w przypadku zmiany uchwały emisyjnej 
(z dnia 14 stycznia 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku posiadania jedynie nieistotnych jednostek zależnych
(z dnia 7 sierpnia 2009 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie informacji udostępnianych w trybie komunikatu aktualizującego 
(z dnia 24 marca 2009 r.) 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie ujawniania w prospekcie informacji dotyczących postępowań w świetle wymogów pkt. 13.6 Załącznika IV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
(z dnia 13 sierpnia 2008 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie ujawniania w prospekcie informacji dotyczących osób będących członkami organów zarządzających, nadzorujących oraz administracyjnych oraz osób zarządzających wyższego szczebla(z dnia 10 lipca 2008 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące obowiązków małżonków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące ustawy o zabezpieczeniach finansowych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące rozporządzenia w sprawie wzorów wezwań do zapisywania sie na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań 
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)
 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące art. 72 i 73 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące art. 73 i 74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko dotyczące art. 74, art 83 i art 79 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dot. art. 75 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko dotyczące art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące art. 159 ustawy o o obrocie instrumentami finansowymi
(maj 2007 r.)

Stanowiska archiwalne