Rynek kapitałowy - stanowiska archiwalne

data aktualizacji 12 marca 2020

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” i konieczności zapewnienia przez emitentów odpowiednich ujawnień z tym związanych
(październik 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji przez spółki publiczne oraz inne podmioty czy ich działalność wymaga rejestracji lub zezwolenia KNF na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615)
(maj 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie kar za naruszenie przepisów MAR
(sierpień 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR
(czerwiec 2016 r.) 

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI
(grudzień 2016 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej  zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI
(grudzień 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie braku możliwości złożenia przez pełnomocnika w dokumencie informacyjnym oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(listopad 2014 r.) 

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(grudzień 2014 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(grudzień 2013 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(listopad 2012 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące rodzajów sprawozdań finansowych sporządzanych przez (znaczącego) inwestora oraz metody wykazywania inwestycji w jednostce stowarzyszonej - w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR.
(kwiecień 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie terminu subskrypcji, sprzedaży lub dopuszczenia na rynek regulowany papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym sporządzonym w formie zestawu dokumentów
(czerwiec 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące sprawozdań finansowych w raportach okresowych  (marzec 2006 r.)   
Stanowisko z dnia 21 marca 2006 r. zostało zmienione stanowiskiem dotyczącym obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku posiadania jedynie nieistotnych jednostek zależnych z dnia 7 sierpnia 2009 r.

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące prezentacji historycznych informacji finansowych w prospektach emisyjnych.
(czerwiec 2010)
Aktualizacja i uzupełnienie stanowiska dotyczącego prezentacji historycznych informacji finansowych w prospektach emisyjnych z dnia 20 marca 2006 r.

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie przepisów Rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa
(kwiecień 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507) 
(luty 2010 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF art. 113 ust 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
(maj 2007 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie treści oświadczeń podmiotów odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie terminu publikacji prospektu emisyjnego
(kwiecień 2009 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące historycznych informacji finansowych i innych danych finansowych w prospektach emisyjnych

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące zasady odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym akcji 

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące art. 7 ust 4 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
(maj 2007 r.)