Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – uchwała właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Postępowanie KNF ws. zatwierdzenia prospektu – uchwała właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych

Nie.

Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut nie wywołuje skutku dopóki zmiana nie zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Wpis zmiany statutu do rejestru ma charakter konstytutywny, a przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Tym samym zmiana statutu nie jest dokonana zarówno w stosunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przed jej wpisem do rejestru. 

Kompetencja do podwyższenia kapitału zakładowego należy do walnego zgromadzenia, które jest uprawnione do delegowania tego uprawnienia na zarząd w granicach określonych prawem poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień w statucie spółki. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Aby takie upoważnienie istniało, niezbędne jest więc uprzednie zarejestrowanie zmian statutu, które je wprowadza. 

Źródło: art. 430 § 1, art. 445 § 1 i art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Tak.

Wymagane jest załączenie do wniosku o zatwierdzenie prospektu uchwały właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych objętych prospektem. Jeżeli zatem w dacie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego zarząd nie był do tego upoważniony na podstawie odpowiednich przepisów statutu , to taka uchwała nie stanowi uchwały właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych. Brak odpowiedniej uchwały jest natomiast brakiem formalnym, który powinien zostać usunięty.

Źródło: art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Nie.

Załączenie do wniosku o zatwierdzenie prospektu uchwały rady nadzorczej emitenta wyrażającej zgodę na pozbawienie przez zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Brak takiego załącznika nie stanowi więc braku formalnego, który powinien zostać usunięty.

Źródło: art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole