Warranty subskrypcyjne - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Warranty subskrypcyjne

1. Czy do warrantów subskrypcyjnych ma zastosowanie obowiązek sporządzenia prospektu?

2. Czy zakładane wpływy emitenta z tytułu oferty publicznej warrantów subskrypcyjnych, w przypadku korzystania z wyjątku od obowiązku prospektowego dla oferty publicznej, z której zakładane wpływy brutto emitenta nie przekraczają 2.500.000 euro, powinny obejmować zarówno wpływy z emisji warrantów jak i emisji akcji wydawanych w ramach realizacji prawa zawartego w tych warrantach?

3. Czy wydawanie akcji w celu wykonania uprawnień zawartych w warrantach subskrypcyjnych stanowi ofertę publiczną tych akcji?

4. Jakie mogą być konsekwencje emisji warrantów subskrypcyjnych dla uniknięcia obowiązków związanych z ofertą publiczną akcji?

5. Czy do akcji wydanych za warranty subskrypcyjne stosuje się obowiązek wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF?