Warranty subskrypcyjne - Komisja Nadzoru Finansowego

Warranty subskrypcyjne

Tak. Warranty subskrypcyjne, jako zbywalne papiery wartościowe, podlegają przepisom Rozporządzenia 2017/1129. W związku z tym emitent warrantów subskrypcyjnych zobowiązany jest, co do zasady, do sporządzenia prospektu.

W przypadku oferty warrantów subskrypcyjnych skierowanej do pracowników emitenta nie ma obowiązku sporządzenia prospektu, ponieważ obowiązek taki nie dotyczy oferty publicznej papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. 

Źródło: art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129

Tak. Przez zakładane wpływy brutto emitenta warrantów subskrypcyjnych w takiej ofercie publicznej rozumie się wpływy z tytułu oferty warrantów subskrypcyjnych oraz wpływy z emisji akcji, do nabycia lub objęcia których te warranty subskrypcyjne uprawniają. Ta zasada ma zastosowanie także wówczas, gdy nabycie lub objęcie akcji nie następuje jednocześnie z ofertą tych warrantów.

W przypadku, gdy nie jest znana cena emisyjna akcji, zakładane wpływy brutto emitenta określa się na podstawie średniej ceny rynkowej, obliczonej zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, z ostatnich 6 miesięcy lub z krótszego okresu, jeżeli obrót akcjami dokonywany był przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie zakładanych wpływów w powyższy sposób, ustala się je na podstawie wartości godziwej akcji. 

Źródło: art. 4a ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej

Nie (wykorzystanie warrantów dla uniknięciu obowiązków związanych z ofertą akcji – patrz pyt. nr V. 4). W takim przypadku nie ma spełnionych przesłanek oferty publicznej w odniesieniu do akcji, gdyż wydanie akcji następuje w wyniku wykonania uprawnień z innego, wydanego wcześniej, zamiennego papieru wartościowego, jakim jest warrant subskrypcyjny. W ramach parametrów określających warranty subskrypcyjne inwestorzy otrzymują również informacje dotyczące akcji, które mogą objąć w ramach realizacji uprawnienia zawartego w tych warrantach. Objęcie akcji w wyniku wykonania uprawnień z warrantów jest więc następstwem wcześniejszego przyjęcia oferty zamiennych na akcje papierów wartościowych (tj. warrantów subskrypcyjnych).

KNF może uznać w konkretnym przypadku ofertę warrantów jako faktyczną ofertę akcji, jeżeli zastosowanie konstrukcji warrantów służy uniknięciu przez emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa dla oferty publicznej akcji. W takim przypadku KNF może zastosować środki nadzoru lub sankcje administracyjne określone przepisami ustawy o ofercie publicznej.

Por.: ESMA Q&A pkt 4.1 ostatni akapit, uzasadniający powyższe uprawnienie organu nadzoru w analogicznej sytuacji zastosowania przez emitenta innego instrumentu finansowego, gdy jego faktyczną intencją jest zaoferowanie akcji.   

Tak. 

Obowiązek wpisu do tej ewidencji prowadzonej przez KNF dotyczy jednak wyłącznie akcji wydanych za warranty subskrypcyjne w przypadku ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Wydanie akcji za warranty subskrypcyjne, nawet jeżeli miała miejsce oferta publiczna tych warrantów, nie wiąże się z obowiązkiem wpisu do tej ewidencji ze względu na brak oferty publicznej tych akcji. 

Przedmiotem wpisu do ewidencji w związku z ofertą publiczną nie mogą być oczywiście warranty subskrypcyjne, bo obowiązkiem wpisu do tej ewidencji objęte są wyłącznie akcje. 

Źródło: art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole