Prospekt – ujawnienia dotyczące czynników ryzyka związanych z wojną w Ukrainie - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt – ujawnienia dotyczące czynników ryzyka związanych z wojną w Ukrainie

Inwazja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę może wywoływać szereg negatywnych konsekwencji dla wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, których skutki, zakres i długotrwałość stanowią ważny czynnik w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji w papiery wartościowe ze strony inwestorów. 

Mając powyższe na uwadze, emitent sporządzający prospekt powinien dokonać analizy pod kątem identyfikacji czynników ryzyka odnoszących się do działalności oraz sytuacji finansowej i operacyjnej emitenta i jego grupy kapitałowej, związanych zarówno z obecną sytuacją w Ukrainie, Rosji i Białorusi jak i jej bieżącymi i przyszłymi konsekwencjami. Analizie powinny być poddane:

1) kwestie mogące mieć bezpośredni wpływ na emitenta lub jego grupę kapitałową, w szczególności związane z:

  • działalnością prowadzoną w całości lub częściowo przez Emitenta na terytorium Ukrainy, Rosji lub Białorusi (kiedy terytoria te stanowią rynek zbytu, rynek dostaw lub miejsce produkcji dla Emitenta lub jego grupy kapitałowej), 
  • sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś przez UE, organizacje międzynarodowe i poszczególne państwa, lub 
  • retorsjami zastosowanymi przez Rosję i Białoruś w odpowiedzi na ww. sankcje;

2) kwestie mogące w sposób pośredni wpływać na sytuację emitenta lub jego grupę kapitałową, takie jak: 

  • kursy walutowe,
  • ceny surowców,
  • ceny i dostępność komponentów wykorzystywanych w produkcji,
  • stopy procentowe, dostępność i ograniczenia finansowania,
  • dostępność pracowników i podwykonawców.

Źródło: art. 16 ust. 1-3 Rozporządzenia 2017/1129, Wytyczne ESMA ws. czynników ryzyka w prospekcie

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole