Prospekt – ujawnienia dotyczące zabezpieczenia zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i podmiotu zabezpieczającego - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – ujawnienia dotyczące zabezpieczenia zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i podmiotu zabezpieczającego

Pytanie 1. W jakim zakresie powinny być ujawnione w prospekcie nieudziałowych papierów wartościowych oferowanych inwestorom indywidualnym informacje dotyczące podmiotu zabezpieczającego, gdy poręczyciel (jako podmiot zabezpieczający) odpowiada całym swoim majątkiem za poręczane zobowiązanie emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych?

Pytanie 2. W jakim zakresie powinny być ujawnione w prospekcie informacje dotyczące podmiotu zabezpieczającego, gdy poręczyciel jako podmiot zabezpieczający odpowiada w inny sposób niż całym swoim majątkiem za poręczane zobowiązanie emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych?