Prospekt – ujawnienia dotyczące zabezpieczenia zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i podmiotu zabezpieczającego - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt – ujawnienia dotyczące zabezpieczenia zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i podmiotu zabezpieczającego

Prospekt powinien zawierać informacje, które są istotne dla inwestorów do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a więc umożliwiają ocenę takich obszarów działalności emitenta jak:

  • struktura, charakter i jakość aktywów oraz pasywów, 
  • kształtowanie się zysków/strat, 
  • perspektywy rozwoju działalności emitenta, w tym czynniki mikro i makro mające na nie wpływ,  
  • prawa związane z papierami wartościowymi oferowanymi na podstawie prospektu. 

Informacje zapewniające możliwość dokonania takiej oceny, w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych, powinny obejmować również kompletne i rzetelne informacje o tym zabezpieczeniu. 

W przypadku zabezpieczenia wykonania zobowiązań z dłużnych papierów wartościowych objętych prospektem w drodze poręczenia ze strony podmiotu trzeciego, a więc gdy poręczyciel odpowiada całych swoim majątkiem za poręczane zobowiązanie emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych, kompletne i rzetelne informacje pozwalające na ocenę jakości papierów wartościowych (a więc również udzielonego zabezpieczenia) to również kompletne i rzetelne informacje pozwalające na dokonanie przez inwestorów oceny , o której mowa powyżej, w odniesieniu do podmiotu zabezpieczającego. Taka ocena jest możliwa jedynie poprzez podanie informacji na temat podmiotu zabezpieczającego w zakresie takim, jakby był on emitentem tego samego rodzaju papierów wartościowych. Tak też należy rozumieć wypełnienie wymogu informacyjnego określonego w sekcji 3 załącznika 21 do rozporządzenia 2019/980.

Nie można więc w tym kontekście uznać za wystarczający zakres informacji wymagany zgodnie z sekcją 4 załącznika 6 do rozporządzenia 2019/980. Informacje wynikające z wymogów określonych w tym przepisie nie pozwalają bowiem na ocenę aktywów i pasywów, zysków i strat, sytuacji finansowej, oraz perspektyw podmiotu zabezpieczającego.

Źródło: art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129, sekcja 4 załącznika 6 i sekcja 3 załącznika 21 do rozporządzenia 2019/980

W przypadkach innego rodzaju zabezpieczeń, niż gdy poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem za poręczane zobowiązanie emitenta z tytułu dłużnych papierów wartościowych, właściwe wypełnienie wymogu wynikającego z sekcji 3 załącznika 21 do rozporządzenia 2019/980 nie musi w każdym przypadku implikować konieczności zamieszczenia w szerokim zakresie informacji o podmiocie zabezpieczającym. 

W takim bowiem przypadku kluczowe będą informacje o charakterze i zakresie samego zabezpieczenia. Każdorazowo informacje o podmiocie zabezpieczającym muszą obejmować informacje, które mają znaczenie dla oceny papierów wartościowych w kontekście udzielonego zabezpieczenia, co nie musi oznaczać, że w każdym przypadku informacje te będą obejmować wszystkie informacje o podmiocie zabezpieczającym (tj. informacje w takim samym zakresie w jakim znajdują zastosowanie dla emitenta). W przypadku innych zabezpieczeń informacje na temat podmiotu zabezpieczającego będą mogły ograniczać się do informacji określonych np. w sekcji 4 załącznika 6 do Rozporządzenia 2019/980, albo będą mogły być nawet węższe.

Źródło: art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129, sekcja 4 załącznika 6 i sekcja 3 załącznika 21 do rozporządzenia 2019/980

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole