Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w przypadku łączenia się, podziału lub przejmowania spółek - Komisja Nadzoru Finansowego

Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w przypadku łączenia się, podziału lub przejmowania spółek

Nie.

W takim przypadku uzasadnione jest zastosowanie językowej wykładni art. 1 ust. 6b lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, a zgodnie z nią w razie łączenia przez przejęcie, które stanowiłoby przejęcie odwrotne, jeśli „spółką odwrotnie przejmującą” jest spółka notowana na rynku regulowanym ma zastosowanie obowiązek opublikowania prospektu. 

Źródło: motyw 13 preambuły oraz art. 1 ust. 4 lit. g) i ust. 5 lit. h) w związku z ust. 6b lit. a) Rozporządzenia 2017/1129

Tak.

Do wniosku o zatwierdzenie takiego prospektu powinna być dołączona uchwała walnego zgromadzenia spółki o emisji akcji objętych prospektem (jakie przepisy stosuje się do prospektu dobrowolnego - patrz pyt. nr XXI.1). 

Źródło: art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole