Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w przypadku łączenia się, podziału lub przejmowania spółek - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w przypadku łączenia się, podziału lub przejmowania spółek

Pytanie 1. Czy można zastosować zwolnienie z obowiązku prospektowego do połączenia spółek, spełniającego przesłanki przejęcia odwrotnego, jeżeli akcje tych łączących się spółek są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym?

Pytanie 2. Czy do wniosku o zatwierdzenie prospektu sporządzanego dobrowolnie w związku z transakcją połączenia spółek, tzn. w okolicznościach umożliwiających skorzystanie z wyjątku prospektowego, ma zastosowanie wymóg załączenia do wniosku uchwały walnego zgromadzenia spółki o emisji akcji objętych prospektem?