Słowniczek zastosowanych terminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Słowniczek zastosowanych terminów

Komisja, KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Rozporządzenie 2017/1129 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Rozporządzenie 2019/980 – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004

Rozporządzenie 1606/2002 – Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

Rozporządzenie 979/2019 – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301

Rozporządzenie 596/2014 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie 2016/522 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o obligacjach – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa o COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Kodeks postepowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rynek rozwoju MŚP – wielostronna platforma obrotu zarejestrowana przez właściwy organ nadzoru jako spełniająca prawnie określone kryteria, którą w Polsce jest rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Kod ISIN – 12-znakowy międzynarodowy kod jednoznacznie identyfikujący instrumenty finansowe nadawany przez uprawnioną do tego instytucję, którą w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

SEA – System Ewidencji Akcji prowadzony przez KNF

ESMA - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority)

ESMA Q&A – dokument „Questions and Answers on Prospectus Regulation” (wyłącznie w jęz. angielskim)

Wytyczne ESMA ws. czynników ryzyka w prospekcie – dokument „Wytyczne dotyczące czynników ryzyka przewidzianych rozporządzeniem w sprawie prospektu

Wytyczne ESMA ws. informacji w prospekcie – dokument „Wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie prospektu"

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole