Prospekt sporządzany dobrowolnie - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt sporządzany dobrowolnie

Tak.

Do takiego prospektu mają zastosowanie wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenia 2017/1129 jak i Ustawy o ofercie publicznej.

Ani przepisy Rozporządzenia 2017/1129 ani przepisy Ustawy o ofercie publicznej, nie przewidują w odniesieniu do prospektów dobrowolnych żadnych odstępstw od zasad mających zastosowanie do prospektów.

Źródło: art. 4 Rozporządzenia 2017/1129

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole