Prospekt – ujawnienia dotyczące formuły oprocentowania obligacji - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt – ujawnienia dotyczące formuły oprocentowania obligacji

Tak.

Przepisy prawa nie nakładają w tym zakresie ograniczeń, dlatego emitent może ustanowić w formule oprocentowania obligacji opcję jego podwyższania/obniżania o wartość wyrażoną w punktach procentowych uzależnioną od kształtowania się relacji wybranych parametrów określających sytuację finansową lub ekonomiczną emitenta np. jego zadłużenia do kapitałów własnych. W tym przypadku prospekt powinien zawierać jednoznaczne, spójne i czytelne informacje w zakresie oprocentowania.

Nie.

Zasady obliczania oprocentowania obligacji powinny być maksymalnie precyzyjnie opisane w prospekcie wraz ze wskazaniem algorytmów obliczania odsetek. Prospekt powinien wskazywać wyraźną podstawę do określenia marży w ramach ostatecznych warunków emisji w określony sposób, zaś ostateczne warunki emisji powinny podawać jedynie wyrażoną w punktach procentowych wartość marży i poziom lub wartość jej zmiennego elementu. Alternatywnie wartość dodatkowego elementu mogłaby zostać określona już w prospekcie podstawowym, według wyboru emitenta. 

W algorytmach obliczania odsetek, w przypadku występowania określonych wskaźników finansowych, prospekt powinien zawierać definicję takich wskaźników oraz potencjalnie inne informacje jak np. czynniki ryzyka specyficzne i istotne ze względu na charakter okoliczności warunkujących podniesienie/obniżenie marży w danym okresie odsetkowym. Informacje te nie powinny być przedmiotem ostatecznych warunków emisji, ale prospektu podstawowego, aby podlegać uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez KNF.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole