Prospekt – ujawnienia dotyczące formuły oprocentowania obligacji - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – ujawnienia dotyczące formuły oprocentowania obligacji

Pytanie 1. Czy dopuszczalna jest formuła oprocentowania obligacji zawierająca opcję jego podwyższenia/obniżenia w każdym okresie odsetkowym w zależności od sytuacji finansowej lub ekonomicznej emitenta?

Pytanie 2. Czy w ramach ostatecznych warunków emisji dopuszczalne jest uzupełnienie formuły oprocentowania obligacji o opcję jego podwyższenia/obniżenia w każdym okresie odsetkowym w zależności od sytuacji finansowej lub ekonomicznej emitenta, jeżeli prospekt podstawowy zawiera jedynie informację, że oprocentowanie obligacji będzie stanowiło sumę bazowej stopy procentowej i marży?