Prospekt – przedsiębiorstwo inwestycyjne, o którym mowa w załączniku 29 do Rozporządzenia 2019/980 - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt – przedsiębiorstwo inwestycyjne, o którym mowa w załączniku 29 do Rozporządzenia 2019/980

Przedsiębiorstwem inwestycyjnym, o którym mowa w załączniku 29 Rozporządzenia 2019/980,  jest podmiot, którego działalność polega na lokowaniu środków własnych w różnego rodzaju aktywach – akcjach, udziałach, nieruchomościach i innych - jedynie w celu rozłożenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnienia swoim akcjonariuszom/udziałowcom korzyści wynikających z zarządzania tymi aktywami. 

Ze względu na specyficzną działalność gospodarczą takiego emitenta inwestorzy potrzebują uszczegółowionej wiedzy na jej temat do pełnego zrozumienia emitowanych przez niego papierów wartościowych, w tym związanych z nimi czynników ryzyka. Dlatego też KNF może domagać się od takiego emitenta umieszczenia w prospekcie odpowiednio dostosowanej informacji na temat jego działalności, wykraczającej poza informacje wymagane standardowo w przypadku innych emitentów.

Źródło: motyw 23 preambuły, art. 39 i załącznik 29 do Rozporządzenia 2019/980

Nie.

Działalność firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może obejmować bardzo różne usługi i działalności w ramach rynku finansowego, w tym nie mające w ogóle charakteru „inwestycyjnego” z punktu widzenia jej własnej działalności.

Źródło: motyw 23 preambuły, art. 39 i załącznik 29 do Rozporządzenia 2019/980

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole