Oferta publiczna a okresy zamknięte w spółce - Komisja Nadzoru Finansowego

Oferta publiczna a okresy zamknięte w spółce

Przez „transakcję” o której mowa w przepisach ustanawiających tzw. okresy zamknięte w odniesieniu do członków władz spółki publicznej należy rozumieć czynność prawną między podmiotami, której skutkiem jest powstanie, zmiana, lub ustanie prawa, którego przedmiotem jest instrument finansowy emitenta. W przypadku oferty publicznej akcji dokonywanej przez oferującego będącego członkiem władz spółki-emitenta złożenie zapisu przez inwestora w odpowiedzi na ofertę publiczną powinno być więc kwalifikowane jako „transakcja”, o której mowa w tych przepisach. 

Z chwilą złożenia zapisu na oferowane akcje powstaje bowiem stosunek prawny między oferującym a inwestorem składającym zapis. Oferujący zobowiązuje się, że w ramach przydziału uwzględni inwestora składającego zapis, a inwestor zobowiązuje się, że nabędzie akcje objęte zapisem za ustaloną cenę. Z chwilą przyjęcia zapisu na akcje w ramach oferty publicznej, pomiędzy składającym zapis a oferującym konkretyzuje się stosunek prawny, którego przedmiotem są prawa do oferowanych akcji (prawo do uczestniczenia w przydziale akcji).

Źródło: art. 19 ust. 11 Rozporządzenia 596/2014, art. 10 Rozporządzenia 2016/522.

Nie.

Zakaz ten nie stoi na przeszkodzie rozpoczęcia oferty publicznej akcji przez osobę znajdującą się w okresie zamkniętym, o ile:

  • rozpoczęcie przyjmowania zapisów w tej ofercie nastąpi po publikacji raportu okresowego, albo 
  • publikacja raportu okresowego nastąpi po upływie 30 dni od zakończenia oferty publicznej, tj. od dokonania jej rozliczenia i zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów.

Źródło: art. 19 ust. 11 Rozporządzenia 596/2014, art. 10 Rozporządzenia 2016/522

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole