Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób - Komisja Nadzoru Finansowego

Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób

Tak. Jeżeli oferta publiczna jest skierowana do konkretnych osób w liczbie mniejszej niż 150, wówczas jej reklama, komunikacja marketingowa, zachęcająca do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych, powinna być skierowana wyłącznie do tych osób. 

Prowadzenie reklamy w przypadku takiej oferty publicznej nie powinno mieć na celu identyfikacji osób potencjalnie nią zainteresowanych tak, aby de facto rozszerzyć krąg adresatów takiej oferty publicznej poza określony limit 149 osób. 

W przypadku oferty publicznej kierowanej do mniej niż 150 osób, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, emitent zobowiązany jest sporządzić memorandum informacyjne podlegające zatwierdzeniu przez KNF, jeżeli liczba adresatów tej oferty wraz z liczbą adresatów ofert publicznych tego samego rodzaju papierów wartościowych, przeprowadzonych również na podstawie tego przepisu Rozporządzenia, w okresie poprzednich 12 miesięcy (jak liczyć okres 12 poprzednich miesięcy - patrz pyt. nr V.7), przekracza 149 osób.  

Ustalając łączną liczbę adresatów takich ofert przeprowadzonych przez podmiot w okresie 12 miesięcy poprzedzających daną ofertę papierów wartościowych, należy uwzględnić wszystkie oferty publiczne papierów wartościowych tego samego rodzaju, które w tym okresie zostały ogłoszone (ogłoszenie oferty publicznej – patrz pyt. nr I.5) na podstawie ww. przepisu,  oraz oferty publiczne papierów wartościowych tego samego rodzaju, o których mowa wyżej,  które co prawda zostały ogłoszone przed okresem 12 miesięcy poprzedzającym daną ofertę papierów wartościowych, dla których jednak w tym okresie przypadł:  

  • dzień, w którym zakończono przyjmowanie zapisów na oferowane papiery wartościowe albo

  • dzień, w którym odwołano ofertę publiczną albo

  • dzień, w którym odstąpiono od (dalszego) prowadzenia oferty albo

  • dzień, w którym KNF wydał decyzję o zakazie dalszego prowadzenia oferty.

Jeśli zatem w okresie 12 miesięcy poprzedzających daną ofertę publiczną przeprowadzone zostaną np. trzy oferty – pierwsza do 100 osób, druga do 49 osób, a trzecia do kolejnych 50 osób, to obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego powstanie przy tej trzeciej ofercie.

Obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta kierowana jest wyłącznie do posiadaczy tego samego rodzaju papierów wartościowych tego samego emitenta (np. oferta akcji nowej emisji z zachowaniem prawa poboru) lub do podmiotów, którym zaoferowano obligacje emitenta w ramach zamiany wierzytelności z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych innych obligacji tego emitenta.

Pomimo ogłoszonego w Polsce stanu epidemii istnieje obowiązek sporządzenia i publikacji memorandum informacyjnego w przypadku oferty publicznej kierowanej do mniej niż 150 osób. Natomiast na podstawie art. 31zb Ustawy o COVID-19 w przypadku takich ofert wprowadzono czasowe zwolnienie, na okres obowiązywania stanu epidemii i jednego miesiąca po jego odwołaniu, z konieczności ubiegania się o zatwierdzenie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej. 

Źródło: art. 3 ust. 1a i 1b oraz art. 38b Ustawy o ofercie publicznej; art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129

Tak. Wpisowi do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF podlegają akcje, które były przedmiotem oferty publicznej. Przepisy Ustawy o ofercie publicznej nie zawierają wyjątków od obowiązku dokonania wpisu do ewidencji akcji. Tym samym, nawet w przypadku oferty publicznej akcji kierowanej do małego grona odbiorców, istnieje obowiązek zgłoszenia jej do tej ewidencji. Informacje dotyczące ewidencji akcji znajdują się pod następującym linkiem: 

Źródło: art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole