System Ewidencji Akcji - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

System Ewidencji Akcji

Pytanie 1. W jaki sposób wprowadzić do SEA informację o ofercie publicznej, której parametry pozwalają na zastosowanie różnych wyjątków od obowiązku prospektowego?

Pytanie 2. W jaki sposób wprowadzić do SEA informację o ofercie publicznej przeprowadzonej z zastosowaniem łącznie więcej niż jednego wyjątku od obowiązku prospektowego?

Pytanie 3. W jaki sposób wprowadzić do SEA informację o ofercie publicznej lub dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, których przedmiotem są różne emisje (serie)akcji jednego emitenta?

Pytanie 4. Jaką datę należy wpisać w polu „Data przydziału papierów wartościowych/data wydania papierów wartościowych” w przypadku oferty publicznej, w ramach której umowy cywilne są podstawą objęcia akcji?

Pytanie 5. Jak wysłać wniosek o dostęp do SEA w przypadku, gdy nie mogę załączyć dokumentu na platformie ePUAP?

Pytanie 6. Czy w sytuacji, gdy przeprowadzono ofertę publiczną akcji, a następnie akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wystarczający jest jeden wpis w SEA?