System Ewidencji Akcji - Komisja Nadzoru Finansowego

System Ewidencji Akcji

W przypadku oferty publicznej, której parametry spełniają warunki zastosowania więcej niż jednego wyjątku od obowiązku prospektowego, emitent wybiera ten, na podstawie którego została faktycznie przeprowadzona dana oferta publiczna.

Jeżeli ofertę publiczną przeprowadzono z zastosowaniem kilku wyjątków od obowiązku prospektowego, należy w takim przypadku dokonać odrębnych wpisów dla każdego z zastosowanego wyjątku. Innymi słowy, na taką ofertę publiczną należy spojrzeć jak na kilka odrębnych ofert publicznych, z których każda ma odrębną podstawę prawną zwolnienia z obowiązku prospektowego, mimo że są to np. akcje tej samej serii. W konsekwencji w przypadku każdego takiego odrębnego wpisu należy podać wszystkie informacje wymagane dla jego poprawności takie, jak np. podstawa prawna, seria papierów, cena emisyjna. 

W przypadku, gdy przedmiotem jednej oferty publicznej jest więcej niż jedna seria akcji, należy dokonać odrębnych wpisów w SEA dla każdej takiej serii akcji. 

Analogiczna sytuacja dotyczy przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji różnych emisji (serii). 

W przypadku gdy objęcie akcji w ramach oferty publicznej następuje na podstawie umów cywilnych objęcia akcji zawieranych z inwestorami w różnym czasie, należy w tym polu wskazać datę zawarcia ostatniej takiej umowy. 

Konsekwentnie, termin czternastodniowy na dokonanie wpisu w SEA jest liczony od dnia zawarcia ostatniej takiej umowy objęcia akcji w ramach danej oferty publicznej.

Podpisany wniosek o dostęp do SEA zapisywany jest w formacie „.xml” albo „.html” albo „html” i „xades”. Może się zdarzyć, że ze względów technicznych nie jest możliwe załączenie na platformie ePUAP prawidłowo podpisanego pliku z takim rozszerzeniem. W takiej sytuacji plik należy spakować do formatu „.zip” albo „.7z”, a następnie załączyć go do wiadomości przekazywanej przez platformę ePUAP.

Nie. 

Każde zdarzenie, tj. oferta publiczna i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, wymagają odrębnego wpisu w SEA.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole