Prospekt składający się z zestawu dokumentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt składający się z zestawu dokumentów

Każdy prospekt musi zawierać informacje w określonym przepisami prawa zakresie właściwym dla danego rodzaju emitenta, papieru wartościowego i oferty publicznej. W odróżnieniu od prospektu jednoczęściowego, prospekt składający się z zestawu dokumentów to zestaw fizycznie odrębnych dokumentów (plików), z których każdy obejmuje ściśle określoną część informacji wymaganych do ujawnienia w prospekcie:

  • dokument rejestracyjny zawierający informacje o emitencie,
  • dokument ofertowy zawierający informacje o papierach wartościowych i ofercie publicznej lub dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym,
  • dokument podsumowujący zawierający najważniejsze informacje o emitencie i papierach wartościowych, które są oferowane lub dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym.
Źródło: art. 6 ust. 3 oraz art. 10 Rozporządzenia 2017/1129

Tak. 

Prospekt podstawowy może być sporządzony w formie zestawu dokumentów.

Źródło: art. 8 ust. 6 Rozporządzenia 2017/1129

Zatwierdzony przez KNF dokument rejestracyjny jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

Tak więc przy sporządzaniu prospektu w formie zestawu dokumentów kluczowe jest, aby dokument ofertowy i dokument podsumowujący zostały zatwierdzone w okresie ważności dokumentu rejestracyjnego.

Źródło: art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129

Nie.

Rozporządzenie 2019/980 określa szczegółowe zakresy informacji, których ujawnienie wymagane jest w dokumencie rejestracyjnym i dokumencie ofertowym w zależności od rodzaju emitenta, papieru wartościowego i oferty publicznej. W celu ustalenia właściwego zestawu tych dokumentów niezbędne jest zapoznanie się z ESMA Q&A pkt 14.10.

Źródło: Rozporządzenie 2019/980 i ESMA Q&A pkt 14.10

Nie.

Prospekt sporządzony w formie zestawu dokumentów może składać się wyłącznie z jednego dokumentu rejestracyjnego i jednego dokumentu ofertowego.

Połączenie z zatwierdzonym dokumentem rejestracyjnym kolejnego zatwierdzonego dokumentu ofertowego i, w zależności od rodzaju prospektu – dokumentu podsumowującego, jest równoznaczne ze sporządzeniem nowego prospektu w formie zestawu dokumentów.

Źródło: art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129

Okres ważności prospektu sporządzonego w formie zestawu dokumentów rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia dokumentu ofertowego.

Upływ okresu ważności dokumentu rejestracyjnego nie ma przy tym wpływu na ważność prospektu w formie zestawu dokumentów, którego jest on częścią składową. Oznacza to, że okres ważności prospektu w formie zestawu dokumentów wynosi 12 miesięcy od daty zatwierdzenia dokumentu ofertowego, o ile to zatwierdzenie nastąpiło w okresie ważności dokumentu rejestracyjnego.

Źródło: art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129

Tak.

W takim przypadku emitent składa do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w formie zestawu dokumentów, a nie odrębne wnioski o zatwierdzenie poszczególnych dokumentów składających się na ten prospekt. 

KNF zatwierdza te dokumenty także od razu jako prospekt, tak jak w przypadku prospektu sporządzanego w formie jednego dokumentu.

Źródło: art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129, art. 27 Ustawy o ofercie publicznej

Tak.

W takim przypadku emitent składa do KNF dwa oddzielne wnioski - jeden o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego a drugi o zatwierdzenie dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego, z zastrzeżeniem możliwości odmiennego podejścia w przypadku prospektu podstawowego.

Źródło: art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129, art. 29-30 Ustawy o ofercie publicznej

Jako pierwszy zatwierdzany jest dokument rejestracyjny, ponieważ obejmuje informacje o emitencie i jego działalności, których zakres zależny jest od charakteru emitenta i rodzaju papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Dopiero po zatwierdzeniu tych informacji (zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego) KNF zatwierdza dokument ofertowy (i dokument podsumowujący, jeżeli jest wymagany). 

Źródło: art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129

Tak.

Emitent powinien mieć jednak na uwadze, że wniosek ten nie będzie mógł zostać przez KNF rozpatrzony, tj. KNF nie będzie mogła zatwierdzić takiego dokumentu ofertowego, zanim nie zatwierdzi dokumentu rejestracyjnego właściwego ze względu na charakter emitenta, rodzaj papierów wartościowych i rodzaj oferty publicznej.

Źródło: art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129

Zakładając, że ten sam dokument rejestracyjny jest właściwy dla każdego z prospektów, których zatwierdzenie jest intencją emitenta, powinien on złożyć:

1) wniosek, którego przedmiotem jest zatwierdzenie prospektu w formie zestawu dokumentów, oraz
2) wniosek o zatwierdzenie kolejnego dokumentu ofertowego, który ma być łączony z dokumentem rejestracyjnym złożonym w ramach tego pierwszego wniosku( i dokumentu podsumowującego, jeżeli jest wymagany). 

Emitent powinien mieć jednak na uwadze, że wniosek, o którym mowa w pkt 2, nie będzie mógł być przez KNF rozpatrzony, tj. KNF nie będzie mogła zatwierdzić tego dokumentu ofertowego, zanim nie zatwierdzi prospektu w formie zestawu dokumentów objętego wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. 

Dla poprawnego rozpoznania przez KNF obu wniosków zgodnie z intencją emitenta zasadne jest również, żeby emitent wskazał we wniosku, o którym mowa w pkt 2, intencję zatwierdzenia dokumentu ofertowego dopiero po zatwierdzeniu prospektu w formie zestawu dokumentów objętego wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. 

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole