Prospekt uproszczony dla ofert wtórnych, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia 2017/1129 - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt uproszczony dla ofert wtórnych, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia 2017/1129

1. W jakim przypadku papiery wartościowe można uznać za „tożsame z innymi papierami wartościowymi” w rozumieniu art. 14 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129?

2. W jakim przypadku ofertę publiczną papierów wartościowych można uznać za „ofertę wtórną” w rozumieniu art. 14 Rozporządzenia 2017/1129?

3. Czy prospekt uproszczony dla ofert wtórnych można zastosować do „przejścia” z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany?

4. Jaki zakres informacji powinien zawierać prospekt uproszczony dla ofert wtórnych sporządzany w związku z zamiarem „przejścia” emitenta z rynku NewConnect (rynku rozwoju MŚP) na rynek regulowany GPW?

5. Jakie informacje finansowe powinien zawierać prospekt uproszczony dla ofert wtórnych sporządzany w związku z zamiarem „przejścia” emitenta z rynku NewConnect (rynku rozwoju MŚP) na rynek regulowany GPW?