Prospekt uproszczony dla ofert wtórnych, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia 2017/1129 - Komisja Nadzoru Finansowego

Prospekt uproszczony dla ofert wtórnych, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia 2017/1129

Papiery tożsame z innymi papierami wartościowymi to takie, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych może nadać kod ISIN taki sam, jaki nadał tym innym papierom wartościowym.

Źródło: art. 1 ust. 5 lit. a) i art. 14 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129

Ofertą wtórną jest oferta publiczna papierów wartościowych przeprowadzana przez ich emitenta lub ich właściciela (oferującego), o ile papiery wartościowe objęte taką ofertą publiczną oraz ich emitent spełniają jeden z poniższych warunków:

a) papiery wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy, a emitowane papiery wartościowe są tożsame z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane,

b) udziałowe papiery wartościowe emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy, a emitent emituje papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym lub papiery wartościowe zapewniające dostęp do udziałowych papierów wartościowych tożsamych z jego istniejącymi udziałowymi papierami wartościowymi dopuszczonymi już do obrotu, 

c) papiery wartościowe objęte ofertą publiczną prowadzoną przez oferującego są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy,

d) emitent, którego papiery wartościowe są oferowane publicznie i są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat, wypełniał w tym okresie wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych tożsamych z istniejącymi, wcześniej wyemitowanymi, papierami wartościowymi.

Źródło: art. 14 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129

Tak. Prospekt uproszczony dla ofert wtórnych może stanowić podstawę "przejścia" emitenta z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany (zakres informacji w takim prospekcie – patrz pyt. nr I.4), ale wyłącznie w przypadku emitenta:

  • którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat, 

  • który wypełniał w tym okresie wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne oraz 

  • który ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji tożsamych z już istniejącymi, wcześniej wyemitowanymi.

Źródło: art. 14 ust. 1 lit. d Rozporządzenia 2017/1129

W takim przypadku emitent powinien sporządzić prospekt w oparciu o załączniki nr 1 i 11 do Rozporządzenia 2019/980, przy czym w ramach informacji finansowej emitent powinien zamieścić w takim prospekcie wyłącznie roczne i półroczne informacje finansowe, które zostały opublikowane w okresie 12 miesięcy poprzedzających zatwierdzenie tego prospektu. 

Emitent nie może w takim przypadku sporządzić prospektu składającego się ze specjalnego dokumentu rejestracyjnego i specjalnego dokumentu ofertowego, których treść określają, odpowiednio, załączniki nr 3 i 12 do Rozporządzenia 2019/980. 

Źródło: art. 14 ust. 1 lit. d), ust. 2 drugi i trzeci akapit oraz ust. 3 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole